Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 5. martā - Kerelov/Komisija

(lieta F-19/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Georgi Kerelov, Pazardzhik (Bulgārija) (pārstāvis - Angel Kerelov, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt konkursa EPSO/AD/43/06-CJ komisijas 2006. gada 6. decembra lēmumu neiekļaut prasītāju šī konkursa rezerves sarakstā;

atzīt par spēkā neesošu, attiecīgā gadījumā, atcelt kā nelikumīgu, konkursa EPSO/AD/43/06-CJ komisijas 2007. gada 2. februāra lēmumu izslēgt prasītāju no šī konkursa;

piespriest atbildētājai samaksāt prasītājam pamatatlīdzības kompensāciju, kas ex aequo et bono noteikta 120 491,28 euro apmērā (2 gadu alga), pieskaitot likumīgos procentus no brīža, kad celta prasība par prasītājam nodarīto materiālo un morālo kaitējumu sakarā ar konkursa komisijas nelikumīgajiem lēmumiem;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Attiecībā uz pirmo apstrīdēto lēmumu prasītājs norāda uz 10 pamatiem:

1) komisijas ierindas locekļi nevarēja brīvi novērtēt kandidātus, jo to hierarhiskie priekšnieki bija priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks;

2) konkursa komisijas locekļiem nebija konkursa pamatvalodas (bulgāru valodas) zināšanu, kas ir pretrunā iedibinātajai judikatūrai;

3) kandidātiem izvēlētajās oriģinālvalodās tulkojamie teksti pēc to garuma un sarežģītības bija atšķirīgi;

4) rakstveida pārbaudījumu novērtējums bija patvaļīgs, jo komisija nezināja bulgāru valodu;

5) mutvārdu pārbaudījuma ilgums kandidātiem ļoti atšķīrās;

6) 7) un 8), pirmkārt, komisijas piemērotie kritēriji mutvārdu pārbaudījumu novērtēšanai neatbilda šo pārbaudījumu mērķiem un, otrkārt, vairākiem kandidātiem dotais novērtējums bija patvaļīgs;

9) kandidātiem bija liegtas tiesības uz to snieguma pārskatīšanu pēc būtības, tā kā rezerves saraksts tika galīgi pieņemts un publiskots pirms 20 dienu termiņa beigām, kas paredzēts šo tiesību izmantošanai konkursa nolikumā;

10) komisija novērtēja prasītāja pārbaudījumus, it īpaši viņa mutvārdu pārbaudījumu nepienācīgi, pamatojot atzīmes ar nesaskanīgiem, nekonsekventiem un neatbilstīgiem motīviem.

Attiecībā uz otro apstrīdēto lēmumu prasītājs norāda uz 3 pamatiem:

1) viņš apstrīd to faktu nozīmi, pamatojoties uz kuriem komisija pieņēma lēmumu, proti, faktu, ka viņš ir centies sazināties ar komisijas locekļiem;

2) viņš apstrīd komisijas pilnvaras šādu iemeslu dēļ izslēgt kandidātu no konkursa, tā kā šādas pilnvaras, viņaprāt, ir tikai EPAB (EPSO);

3) viņš apgalvo, ka, pat ja komisijai ir šādas pilnvaras, tā nevar tās izmantot pēc rezerves saraksta izveidošanas.

____________