Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 5 marca 2007 r. - Kerelov przeciwko Komisji

(Sprawa F-19/07)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bułgaraia) (przedstawiciel: Angel Kerelov, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO/AD/43/06-CJ z dnia 6 grudnia 2006 r. o niewpisaniu skarżącego na listę rezerwową tego konkursu;

stwierdzenie nieważności i nieistnienia, ewentualnie uchylenie jako niezgodnej z prawem decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO/AD/43/06-CJ z dnia 2 lutego 2007 r. o wykluczeniu skarżącego z udziału w konkursie;

zasądzenie od Komisji na rzecz skarżącego odszkodowania i zadośćuczynienia w wysokości ex aequo et bono 120.491,28 EUR (równowartość dwuletniego wynagrodzenia) oraz odsetek ustawowych od dnia wniesienia skargi z tytułu szkód i krzywd jakoby poniesionych przez skarżącego w następstwie wydania przez komisję konkursową decyzji niezgodnych z prawem;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W odniesieniu do pierwszej zaskarżonej decyzji skarży podnosi 10 zarzutów:

1) członkowie komisji konkursowej nie mieli możliwości dokonania obiektywnej oceny kandydatów, ponieważ przewodniczący oraz zastępcza przewodniczącego komisji byli przełożonymi kandydatów;

2) członkowie komisji konkursowej nie znali głównego języka konkursu (języka bułgarskiego) wbrew wymogom wynikającym z utrwalonego orzecznictwa;

3) kandydaci otrzymali do tłumaczenia teksty, których długość i stopień trudności były nieporównywalne w zależności od języka źródłowego;

4) ocena egzaminu pisemnego nastąpiła arbitralnie zważywszy, że członkowie komisji nie znali języka bułgarskiego;

5) czas trwania egzaminu ustnego był bardzo różny w zależności od kandydata;

6), 7) i 8) po pierwsze kryteria oceny stosowane przez członków komisji konkursowej podczas egzaminu ustnego nie korespondują z celami tych egzaminów i po drugie oceny przyznane znacznej liczbie kandydatów były arbitralne;

9) kandydaci zostali z znaczącym stopniu pozbawieni prawa do wzglądu do prac egzaminacyjnych, jako że ostateczna lista rezerwowa została sporządzona i opublikowana przed upłynięciem dwudziestodniowego terminu przewidzianego w ogłoszeniu o konkursie na zapoznanie się z pracami egzaminacyjnymi;

10) komisja konkursowa dokonała oceny egzaminów złożonych przez skarżącego, w szczególności egzaminu ustnego, w nieprawidłowy sposób, uzasadniając przyznane mu oceny w niespójny, wewnętrznie sprzeczny sposób i używając nieistotnych argumentów.

W odniesieniu do drugiej zaskarżonej decyzji skarżący podnosi 3 zarzuty:

1) Skarżący kwestionuje okoliczności stanu faktycznego, na których komisja konkursowa oparła sporną decyzję, w szczególności okoliczność, jakoby skarżący próbował skontaktować się z członkami komisji;

2) Skarżący kwestionuje kompetencję komisji konkursowej do wykluczenia z tego powodu kandydata z udziału w konkursie, którą to kompetencją dysponuje zdaniem skarżącego jedynie Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich (EPSO);

3) Skarżący podnosi, że nawet przy założeniu, że komisja konkursowa dysponuje taką kompetencją to nie może ona z niej korzystać po sporządzeniu list rezerwowych.

____________