Language of document :

Tožba, vložena 5. marca 2007 - Kerelov proti Komisiji

(Zadeva F-19/07)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: Georgi Kerelov (Pazardzhik, Bolgarija) (zastopnik: Angel Kerelov, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe natečajne komisije EPSO/AD/43/06-CJ z dne 6. decembra 2006, da tožeče stranke ne vpiše na čakalni seznam navedenega natečaja;

razglasitev ničnosti in neveljavnost odločbe natečajne komisije EPSO/AD/43/06-CJ z dne 2. februarja 2007 o izključitvi tožeče stranke s tega natečaja;

toženi stranki naj se naloži, da tožeči stranki plača pavšalno odškodnino, ocenjeno ex aequo et bono na 120.491,28 evrov (plače za 2 leti) z zakonitimi zamudnimi obrestmi od uvedbe postopka za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki je nastala tožeči stranki zaradi nezakonitih odločb natečajne komisije.

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka glede prve izpodbijane odločbe navaja 10 tožbenih razlogov:

1) redni člani komisije naj ne bi mogli prosto oceniti kandidatov, ker sta bila predsednik in nadomestni predsednik njihova nadrejena;

2) člani komisije naj ne bi znali glavnega jezika natečaja (bolgarsko), kar je v nasprotju z zahtevami, ki naj bi izhajale iz dobro ustaljene sodne prakse;

3) kandidati naj bi morali prevesti besedila, katerih dolžina in težavnost ni primerljiva glede izbranih izvirnih jezikov;

4) ocenjevanje pisnih preizkusov naj bi bilo arbitrarno, ker komisija ni znala bolgarskega jezika;

5) trajanje ustnih preizkusov naj bi bilo zelo različno glede na kandidate;

6), 7) et 8) na eni strani kriteriji, ki jih je uporabila komisija za ocenjevanje ustnih preizkusov, naj ne bi ustrezali ciljem teh preizkusov in na drugi strani naj bi bile ocene, dodeljene večim kandidatom, arbitrarne;

9) kandidatom naj bi bila odvzeta pravica do ponovnega poglobljenega pregleda njihovih izdelkov, ker naj bi bil čakalni seznam dokončno določen in objavljen pred iztekom 20 dnevnega roka, ki je v objavi natečaja določen za izvajanje te pravice;

10) komisija naj bi preizkuse tožeče stranke, še zlasti njen ustni preizkus, ocenila nepravilno, ker je ocene utemeljevala z nedoslednimi, nepovezanimi in neustreznimi obrazložitvami.

Tožeča stranka glede druge izpodbijane odločbe navaja 3 tožbene razloge:

1) izpodbija resničnost dejstev, na katere se je oprla komisija pri sprejetju te odločbe, namreč dejstvo, da naj bi poskušala vzpostaviti stik s člani komisije;

2) izpodbija pristojnost komisije, da zaradi takih razlogov izključi kandidata iz natečaja, ker meni, da je za to pristojen le EPSO;

3) zatrjuje, da tudi če bi komisija imela tako pristojnost, te ne more izvajati pri določitvi čakalnega seznama.

____________