Language of document :

Talan väckt den 5 mars 2007 - Georgi Kerelov mot kommissionen

(Mål F-19/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Georgi Kerelov (Pazarddzhik, Bulgarien) (ombud: advokaten Angel Kerelov)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara det beslut som uttagningskommittén i uttagningsprov EPSO/AD/06-CJ fattade den 6 december 2006, att inte föra upp sökanden på förteckningen över sökande som kan komma att erbjudas anställning,

ogiltigförklara, i förekommande fall såsom lagstridigt, det beslut som uttagningskommittén i uttagningsprov EPSO/AD/43/06-CJ fattade den 2 februari 2007, att inte bevilja sökanden tillträde till detta prov,

förplikta svaranden att till sökanden, i överensstämmelse med rätt och billighet, utge ett fast belopp på 120 491,28 euro (två årslöner) jämte lagstadgad ränta från och med den dag då talan väcktes, i ersättning för den ekonomiska och ideella skada som sökanden har lidit till följd av uttagningskommitténs lagstridiga beslut, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden anför beträffande det första av de angripna besluten tio grunder:

1.    Uttagningskommitténs ordinarie medlemmar har inte kunnat göra en fri bedömning av sökandena då ordföranden och vice ordföranden var deras överordnade.

2.    Medlemmarna i uttagningskommittén saknade kunskaper i huvudspråket i uttagningsprovet (bulgariska) i strid med de krav som uppställs enligt fast rättspraxis.

3.    De texter som sökandena fick översätta var inte jämförbara då de varierande i längd och svårighetsgrad beroende på vilket källspråk som valts.

4.    Poängsättningen av de skriftliga proven var skönsmässig, eftersom uttagningskommittén saknade kunskaper i bulgariska språket.

5.    Provtiden för det muntliga provet varierade kraftigt för olika sökande.

6, 7 och 8    Dels överensstämde inte de kriterier som uttagningskommittén använde sig av vid bedömningen av de muntliga proven med syftet med proven, dels var poängsättningen av flera sökande godtycklig.

9.    Sökandena berövades sin rätt till omprövning av deras resultat, eftersom förteckningen över sökande som kan komma att erbjudas anställning slutgiltigt fastställdes och publicerades innan fristen på 20 dagar enligt meddelandet om uttagningsprov hade löpt ut.

10.    Uttagningskommittén bedömde sökandens prov, i synnerhet hans muntliga prov, på ett inkorrekt sätt, genom att ange motstridiga, osammanhängande och irrelevanta skäl för sin poängsättning.

Sökanden anför beträffande det andra av de angripna besluten 3 grunder:

1.    Sökanden bestrider att den omständighet som uttagningskommittén grundade sig på när den antog detta beslut, det vill säga att han skulle ha försökt kontakta medlemmarna i uttagningskommittén, är korrekt.

2.    Han bestrider uttagningskommitténs befogenhet att utesluta en sökande i uttagningsprovet på sådana grunder, då sökanden anser att endast EPSO har denna befogenhet.

3.    Sökanden gör gällande att, även om uttagningskommittén skulle ha en sådan befogenhet, kan den inte utöva den efter det att förteckningen över sökande som kan komma att erbjudas anställning har fastställts.

____________