Language of document :

Определение на председателя на Съда на публичната служба от 13 март 2007 г. - Chassagne / Комисия

(Дело F-1/07 R)

(Допускане на обезпечение - Молба за спиране на изпълнението - Спешност - Липса)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Olivier Chassagne (Брюксел, Белгия) [представител: Y. Minatchy, avocat]

Ответник: Комисия на Eвропейските общности (представители: J. Currall и V. Joris)

Предмет

Молба за спиране на изпълнението на решението на Комисията на Европейските общности от 17 ноември 2006 г. за определяне на списъка на длъжностните лица, повишени в степен А*11 през 2006 г., публикувано същия ден в Известие за администрацията № 55-2006.

Диспозитив

Искането за допускане на обезпечение се отхвърля.

Съдът на публичната служба не се произнася относно разноските.

____________