Language of document :

Postanowienie Prezesa Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 13 marca 2007 r. - Chassagne przeciwko Komisji

(Sprawa F-1/07 R)

(Postępowanie w przedmiocie środka tymczasowego - Wniosek o zawieszenie wykonania - Pilny charakter - Brak)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Olivier Chassagne (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: Y. Minatchy, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciele: J. Currall i V. Joris, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 17 listopada 2006 r. ustalającej listę urzędników awansowanych do grupy A*11 w postępowaniu w sprawie awansu za 2006 r. opublikowanej w tym samym dniu w Informations administratives nr 55-2006.

Sentencja postanowienia

Wniosek o zastosowanie środka tymczasowego zostaje oddalony.

Rozstrzygnięcie o kosztach nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

____________

1 -