Language of document :

Иск, предявен на 16 март 2007 г. - Lafili / Комисия

(Дело F-22/07)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Paul Lafili (Genk, Белгия) (представители: G. Vandersanden и L. Levi, адвокати)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Искания на ищеца

да се отмени решението за класиране на ищеца в степен AD 13, стъпка 5, съдържащо се в нота на DG ADMIN (Генерална дирекция "Администрация") от 11 май 2006 г. и във фиша за заплата за месец юни 2006 г., и в последващите фишове за заплата;

да се възстанови ищеца, с действие към 1-ви май 2006 г., в степен AD 13, стъпка 2, със запазване на коефициент 1,1172071;

да се възстанови изцяло кариерата на ищеца, със задна дата 1-ви май 2006 г., към датата на неговото така поправено класиране в степен и стъпка (включително вземането предвид в така поправеното класиране на неговия опит, неговите права на повишение и правата му на пенсия), включително заплащането на лихви за забава на основата на определената от Европейската централна банка и приложима през въпросния период такса за основните операции по рефинансиране, увеличена с два пункта, върху всички суми, съответстващи на разликата между възнаграждението, което отговаря на неговото класиране съгласно решението за класиране и класирането, на което той би имал право до датата на решението за неговото редовно класиране;

да се осъди ответната страна да заплати разноските.

Правни основания и основни доводи

Ищецът, длъжностно лице на Комисията, е бил класиран в степен A4, стъпка 7, до влизането в сила на новия Правилник [за длъжностните лица на Европейските общности]. На 1-ви май 2004 г. това класиране е преминало автоматично в степен A*12, стъпка 7, с коефициент 0,9442490 (на основание на член 2, параграф 2 от Приложение XIII към Правилника). На 1-ви юли 2004 г. ищецът е преминал в степен A*12, стъпка 8, със същия коефициент. На 22 юли 2005 г. ищецът е повишен, със задна дата 1-ви май 2004 г., в степен A*13, стъпка 1, с коефициент 1,1172071 (на основание на член 7, параграф 6 от Приложение XIII към Правилника). С действие към 1-ви май 2006 г. той е класиран в степен AD 13, стъпка 5, с коефициент 1, по силата на решение на DG ADMIN от 11 май 2006 г.

В иска си ищецът изтъква, че подобно класиране: i) е в нарушение на член 44 и член 46 от Правилника и на член 7 от Приложение XIII към него; ii) е засегнато от порока некомпетентност; iii) нарушава принципа на защита на оправданите правни очаквания. По-конкретно, според ищеца Комисията тълкува неправилно член 7, параграф 7 от Приложение XIII към Правилника, като счита, че когато един коефициент е по-висок от 1, горницата трябва да бъде трансформирана в старшинство в стъпка.

____________