Language of document :

Žaloba podaná dne 16. března 2007 - Lafili v. Komise

(Věc F-22/07)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Paul Lafili (Genk, Belgie) (zástupci: G. Vandersanden a L. Levi, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí o zařazení žalobce do platové třídy AD 13, platového stupně 5, obsažené ve zprávě GŘ ADMIN ze dne 11. května 2006 a ve výplatní listině za červen 2006 a v následujících výplatních listinách;

s účinkem od 1. května 2006 zařadit žalobce nově do platové třídy AD 13 a platového stupně 2 při zachování koeficientu násobení 1,1172071;

znovu celkově upravit žalobcův služební postup zpětně k 1. květnu 2006, což bylo datum jeho zařazení do takto opravené platové třídy a stupně (včetně započtení jeho zkušeností v takto opraveném zařazení, jeho nároků na postup a nároků na důchod), včetně zaplacení úroků z prodlení podle sazby stanovené Evropskou centrální bankou pro hlavní refinanční operace, platné během dotyčného období, zvýšené o dva procentní body, z celkové částky odpovídající rozdílu mezi platem odpovídajícím jeho zařazení uvedenému v rozhodnutí o zařazení, a platem odpovídajícím zařazení, na které měl mít nárok, až do doby přijetí rozhodnutí o jeho řádném zařazení.

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, úředník Komise, byl až do dne předcházejícího dni vstupu v platnost nového služebního řádu zařazen do platové třídy A4, platového stupně 7. Dne 1. května 2004 bylo toto zařazení změněno na platovou třídu A*12, platový stupeň 7, s koeficientem násobení 0,9442490 (v souladu s čl. 2 odst. 2 přílohy XIII služebního řádu). Dne 1. července 2004 žalobce povýšil do platové třídy A*12, platového stupně 8, se stejným koeficientem násobení. Dne 22. července 2005 byl žalobce povýšen se zpětným účinkem k 1. květnu 2004 do platové třídy A*13, platového stupně 1, s koeficientem násobení 1,1172071 (v souladu s čl. 7 odst. 6 přílohy XIII služebního řádu). S účinností od 1. května 2006 byl na základě rozhodnutí GŘ ADMIN ze dne 11. května 2006 zařazen do platové třídy AD13, platového stupně 5, s koeficientem násobení 1.

Žalobce ve své žalobě uplatňuje, že takové zařazení i) porušuje především články 44 a 46 služebního řádu a článek 7 přílohy XIII služebního řádu; ii) je stiženo vadou nedostatku pravomoci; iii) porušuje zásadu ochrany legitimního očekávání. Podle žalobce Komise zejména chybně vykládá čl. 7 odst. 7 přílohy XIII služebního řádu, jelikož se domnívá, že pokud je koeficient násobení vyšší než 1, musí být část, která jej převyšuje, přeměněna na léta odsloužená v platovém stupni.

____________