Language of document :

Sag anlagt den 16. marts 2007 - Paul Lafili mod Kommissionen

(Sag F-22/07)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Paul Lafili (Genk, Belgien) (ved avocats G. Vandersanden og L. Levi)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af den i et notat fra GD ADMIN af 11. maj 2006 og i lønsedlen vedrørende juni 2006 og efterfølgende lønsedler indeholdte afgørelse om indplacering af sagsøgeren i lønklasse AD 13, løntrin 5.

Sagsøgeren genindsættes med virkning fra 1. maj 2006 i lønklasse og -trin AD 13, løntrin 2, med bibeholdelse af multiplikationsfaktor 1,1172071.

Sagsøgerens karriere genetableres i det hele med tilbagevirkende kraft fra 1. maj 2006 til datoen for hans således berigtigede indplacering i lønklasse og -trin (herunder opvurderingen af hans erfaring i den således berigtigede indplacering, hans ret til forfremmelse og hans pensionsrettigheder) med tillæg af morarenter på grundlag af Den Europæiske Centralbanks rentesats for de primære markedsoperationer, som var gældende i de pågældende perioder, forhøjet med to procentpoint, for så vidt angår alle de beløb, der svarer til forskellen mellem den løn, sagsøgeren oppebærer i henhold til beslutningen om hans indplacering og den indplacering, han var berettiget til indtil den dato, hvor beslutningen om sagsøgerens retmæssige indplacering får retsvirkning.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som er tjenestemand ved Kommissionen, var indplaceret i lønklasse A4, løntrin 7, inden den nye vedtægts ikrafttræden. Den 1. maj 2004 blev denne indplacering konverteret til lønklasse A*12, løntrin 7, med multiplikationsfaktor 0,9442490 (i henhold til artikel 2, stk. 2, i vedtægtens bilag XIII). Den 1. juli 2004 overgik sagsøgeren til lønklasse A*12, løntrin 8, med samme multiplikationsfaktor. Den 22. juli 2005 blev sagsøgeren forfremmet med tilbagevirkende kraft fra den 1. maj 2004, til lønklasse A*13, løntrin 1, med multiplikationsfaktor 1,1172071 (i henhold til artikel 7, stk. 6, i vedtægtens bilag XIII). Med virkning fra 1. maj 2006 blev sagsøgeren i henhold til en afgørelse vedtaget af GD ADMIN den 11. maj 2006 indplaceret i lønklasse AD 13, løntrin 5, med multiplikationsfaktor 1.

Sagsøgeren gør til støtte for søgsmålet gældende, at en sådan indplacering: i) udgør en tilsidesættelse af navnlig vedtægtens artikel 44 og 46 og artikel 7 i vedtægtens bilag XIII, ii) er ugyldig på grund af manglende kompetence, iii) udgør en tilsidesættelse af princippet om beskyttelse af den berettigede forventning. Kommissionen har ifølge sagsøgeren nærmere bestemt foretaget en urigtig fortolkning af artikel 7, stk. 7, i vedtægtens bilag XIII, idet den har lagt til grund, at når en multiplikationsfaktor er højere end 1, skal den overskydende del konverteres til løntrinsanciennitet.

____________