Language of document :

16. märtsil 2007 esitatud hagi - Lafili versus komisjon

(Kohtuasi F-22/07)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Paul Lafili (Genk, Belgia) (esindajad: advokaadid G. Vandersanden ja L. Levi)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada personali ja halduse peadirektoraadi 11. mai 2006. aasta kirjas ja 2006. aasta juuni ja järgnevates palgateatistes sisalduv otsus määrata hageja palgaastmele AD 13 5. järku;

ennistada hageja 1. maist 2006 palgaastmele AD 13 2. järku, säilitades korrutusteguri 1,1172071;

taastada täielikult hageja teenistuskäik tagasiulatuva jõuga 1. maist 2006 kuupäevani, mil ta määrati sellele palgaastmele ja järku, mis ennistati (sealhulgas arvestada tema kogemust ennistatud palgaastmel, tema õigust tõusta kõrgemale ametijärgule ja pensioniõigusi), samuti maksta talle kuni päevani, mil jõustub tema õiguspärasele palgaastmele määramise otsus kogu summa pealt, mis võrdub vahega palgaastme määramise otsuses toodud palgaastmel saadava tasu ja tema õiguspärase palgaastme tasu vahel, viivist Euroopa Keskpanga poolt peamistele refinantseerimistoimingutele kehtestatud määra alusel, mida kohaldati kõnealusel ajavahemikul, suurendatuna kahe protsendi võrra;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes on komisjoni ametnik, oli määratud palgaastmele A4 7. järku kuni uute personalieeskirjade jõustumiseni. See palgaaste muudeti 1. mail 2004 palgaastmeks A*12 7. järguks korrutusteguriga 0,9442490 (vastavalt personalieeskirjade XIII lisa artikli 2 lõikele 2). 1. juulil 2004 tõusis hageja palgaastme A*12 8. järku sama korrutusteguriga. 22. juulil 2005 edutati hageja tagasiulatuva jõuga 1. maini 2004 palgaastmele A*13, 1. järku korrutusteguriga 1,1172071 (vastavalt personalieeskirjade XIII lisa artikli 7 lõikele 6). Personali ja halduse peadirektoraadi 11. mai 2006. aasta otsuse alusel määrati ta alates 1. maist 2006 palgaastmele AD 13 5. järku korrutusteguriga 1.

Hageja väidab oma hagis, et selline palgaastmele määramine: i) eirab personalieeskirjade artikleid 44 ja 46 ning nende XIII lisa artiklit 7; ii) selleks puudus pädevus, iii) rikub õiguspärase ootuse põhimõtet. Eelkõige tõlgendab komisjon hageja väitel vääralt personalieeskirjade XIII lisa artikli 7 lõiget 7, kuna leiab, et kui korrutustegur on suurem kui 1, tuleb vahe arvutada ümber staažiks selles järgus.

____________