Language of document :

Kanne 16.3.2007 - Lafili v. komissio

(Asia F-22/07)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Paul Lafili (Genk, Belgia) (edustajat: asianajajat G. Vandersanden ja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

Päätös, jolla kantaja luokiteltiin palkkaluokkaan AD 13, palkkatasolle 5 ja joka sisältyi henkilöstön ja hallinnon pääosaston 11.5.2006 tekemään ilmoitukseen sekä kesäkuun 2006 ja sitä seuraaviin palkkatodistuksiin, on kumottava.

Kantaja on palautettava 1.5.2006 lähtien palkkaluokkaan AD 13, palkkatasolle 2 ja korjauskertoimena on säilytettävä 1,1172071.

Kantajan palkkaluokka on kokonaisuudessaan palautettava ennalleen takautuvasti 1.5.2006 lukien siihen päivään asti, jolloin hänet luokiteltiin näin oikaistuun palkkaluokkaan ja palkkatasolle (mukaan lukien hänen työkokemuksensa arvon nostaminen näin korjatussa luokituksessa, hänen oikeutensa ikälisiin ja hänen eläkeoikeutensa), kyseisenä ajanjaksona sovellettavan Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioille vahvistaman korkokannan mukaisine viivästyskorkoineen lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä kaikille niille summille, jotka vastaavat palkkaluokkaan luokitusta koskevassa päätöksessä mainitun luokituksen ja sen luokituksen välillä, johon hänellä olisi pitänyt olla oikeus hänen säännönmukaista palkkaluokkaan luokitusta koskevan päätöksen tekemiseen asti.

Vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Komission virkamiehenä työskentelevä kantaja luokiteltiin palkkaluokkaan A4, palkkatasolle 7 vähän ennen uusien henkilöstösääntöjen voimaantuloa. Kyseinen luokitus muutettiin 1.5.2004 palkkaluokaksi A*12, palkkatasoksi 7, ja korjauskertoimeksi tuli (henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 2 artiklan 2 kohdan nojalla) 0,9442490. Kantaja siirrettiin 1.7.2004 palkkaluokkaan A*12, palkkatasolle 8 korjauskertoimen säilyessä samana. Kantaja ylennettiin 22.7.2005 takautuvasti 1.5.2004 lähtien palkkaluokkaan A*13, palkkatasolle 1, ja korjauskertoimeksi tuli (henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 7 artiklan 6 kohdan nojalla) 1,1172071. Hänet luokiteltiin henkilöstön ja hallinnon pääosaston 11.5.2006 tekemällä päätöksellä 1.5.2006 lähtien palkkaluokkaan AD 13, palkkatasolle 5 korjauskertoimella 1.

Kantaja väittää kanteessaan, että tällaisessa palkkaluokan luokituksessa: i) ei noudatettu erityisesti henkilöstösääntöjen 44 ja 46 artiklaa eikä henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevaa 7 artiklaa, ii) oli kyse toimivallan ylittämisestä ja iii) loukattiin luottamuksen suojan periaatetta. Erityisesti kantajan mukaan komissio on tulkinnut virheellisesti henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevaa 7 artiklaa siltä osin kuin tämä on katsonut, että silloin, kun korjauskerroin on suurempi kuin 1, luvun ylittävä osa on muunnettava ikälisiksi.

____________