Language of document :

Prasība, kas celta 2007. gada 16. martā - Lafili/Komisija

(lieta F-22/07)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Paul Lafili, Genk (Beļģija) (pārstāvji - G. Vandersanden un L. Levi, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu klasificēt prasītāju AD 13 pakāpes 5 līmenī, kas ietverts DG ADMIN 2006. gada 11. maija piezīmē un 2006. gada jūnija paziņojumā par algu, kā arī turpmākajos paziņojumos par algu;

ar 2006. gada 1. maiju atjaunot prasītāju AD 13 pakāpes 2 līmenī, saglabājot reizināšanas koeficientu 1,1172071;

pilnībā rekonstruēt prasītāja karjeru ar atpakaļejošu spēku no 2006. gada 1. maija līdz klasificēšanai attiecīgi izmainītā pakāpē un līmenī (ieskaitot viņa pieredzes novērtējumu attiecīgi izmainītajā klasifikācijā, viņa tiesības uz paaugstinājumu un uz pensiju), aprēķinot nokavējuma procentus, kas balstīti uz Eiropas Centrālās bankas noteikto likmi galvenajām refinansēšanas operācijām attiecīgajā laika periodā, palielinot šo likmi par diviem procentiem, un piemērojot šos nokavējuma procentus visai summai, kuru veido starpība starp atalgojumu atbilstoši klasifikācijas lēmumā noteiktajai viņa klasifikācijai un tādai klasifikācijai, uz kuru viņš būtu tiesīgs pretendēt līdz lēmuma datumam par pareizu viņa klasifikāciju;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, Komisijas ierēdnis, līdz jauno Civildienesta noteikumu spēkā stāšanās datumam bija klasificēts A4 pakāpes 7 līmenī. 2004. gada 1. maijā minētā klasifikācija tika pārveidota uz A*12 pakāpes 7 līmeni, piemērojot reizināšanas koeficientu 0,9442490 (saskaņā ar Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 2. panta 2. punktu). 2004. gada 1. jūlijā prasītāju pārcēla uz A*12 pakāpes 8 līmeni, saglabājot to pašu reizināšanas koeficientu. 2005. gada 22. jūlijā ar atpakaļejošu spēku no 2004. gada 1. maija prasītāju paaugstināja uz A*13 pakāpes 1 līmeni ar reizināšanas koeficientu 1,1172071 (saskaņā ar Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 7. panta 6. punktu). Saskaņā ar DG ADMIN 2006. gada 11. maija lēmumu viņu no 2006. gada 1. maija klasificēja AD 13 pakāpes 1 līmenī ar reizināšanas koeficientu 1.

Savā prasībā prasītājs apgalvo, ka ar šādu klasifikāciju: i) netiek ievērots Civildienesta noteikumu 44. un 46. pants, kā arī Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 7. pants; ii) tā zaudē spēku sakarā ar kompetences trūkumu; iii) tiek pārkāpts tiesiskās paļāvības aizsardzības princips. Prasītājs īpaši norāda, ka Komisija nepareizi interpretējusi Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 7. panta 7. punktu, uzskatīdama, ka gadījumā, ja reizināšanas koeficients ir lielāks par 1, tad pārsniedzošā daļa ir jākonvertē augstākā līmenī.

____________