Language of document :

Beroep ingesteld op 16 maart 2007 - Lafili / Commissie

(Zaak F-22/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Paul Lafili (Genk, België) (vertegenwoordigers: G. Vandersanden en L. Levi, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietig te verklaren het besluit om verzoeker in te delen in de rang AD 13, salaristrap 5, vervat in een nota van het DG ADMIN van 11 mei 2006, in de salarisafrekening van juni 2006, en in de latere salarisafrekeningen;

verzoeker met ingang van 1 mei 2006 terug te plaatsen in de rang AD 13, salaristrap 2, met behoud van de vermenigvuldigingsfactor 1,1172071;

verzoekers loopbaan volledig te herstellen, met terugwerkende kracht van 1 mei 2006 tot op de datum van zijn aldus gewijzigde indeling in rang en salaristrap (met inaanmerkingneming van de ervaring die hij in de aldus gerectificeerde rang heeft, van zijn rechten op plaatsing in een hogere salaristrap en van zijn pensioenrechten), met betaling van vertragingsrente op de door de Europese Centrale Bank voor de betrokken periode vastgestelde rentevoet voor de basisherfinancieringstransancties, vermeerderd met twee procentpunten, over het verschil tussen het salaris dat overeenkomt met zijn indeling in het indelingsbesluit, en het salaris dat overeenkomt met de indeling waarop hij recht had, tot op de datum van het besluit waarbij hij volgens de regels wordt ingedeeld;

verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoeker, ambtenaar van de Commissie, was tot de inwerkingtreding van het nieuwe Statuut ingedeeld in de rang A4, salaristrap 7. Op 1 mei 2004 werd die indeling omgezet in rang A*12, salaristrap 7, met vermenigvuldigingsfactor 0,9442490 (op grond van artikel 2, lid 2, van bijlage XIII bij het Statuut). Op 1 juli 2004 is verzoeker overgegaan naar de rang A*12, salaristrap 8, met dezelfde vermenigvuldigingsfactor. Op 22 juli 2005 is verzoeker met terugwerkende kracht tot 1 mei 2004 bevorderd tot de rang A*13, salaristrap 1, met vermenigvuldigingsfactor 1,1172071 (op grond van artikel 7, lid 6, van bijlage XIII bij het Statuut). Met ingang van 1 mei 2006 werd hij op grond van een besluit van het DG ADMIN van 11 mei 2006 ingedeeld in de rang AD 13, salaristrap 5, met vermenigvuldigingsfactor 1.

In zijn beroep stelt verzoeker dat een dergelijke indeling: i) met name de artikelen 44 en 46 van het Statuut, en artikel 7 van bijlage XIII bij het Statuut schendt; ii) onbevoegd is vastgesteld; iii) inbreuk maakt op het beginsel van bescherming van het gewettigd vertrouwen. Verzoeker betoogt dat de Commissie inzonderheid artikel 7, lid 7, van bijlage XIII bij het Statuut onjuist uitlegt waar zij van mening is dat, indien een vermenigvuldigingsfactor de waarde 1 overschrijdt, het saldo in anciënniteit in de salaristrap moet worden omgerekend.

____________