Language of document :

Žaloba podaná 16. marca 2007 - Lafili/Komisia

(vec F-22/07)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Paul Lafili (Genk, Belgicko) (v zastúpení: G. Vandersanden a L. Levi, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o zaradení žalobcu do platové triedy AD 13, platového stupňa 5, nachádzajúceho sa v správe GR ADMIN z 11. mája 2006 a na výplatnej listine za jún 2006 a na nasledujúcich výplatných listinách,

s účinnosťou od 1. mája 2006 opätovne zaradiť žalobcu do platovej triedy AD 13, platového stupňa 2, pri zachovaní koeficientu násobenia 1,1172071,

celkove upraviť žalobcov služobný postup spätne k 1. máju 2006, čo bol dátum jeho zaradenia do takto opravenej platovej triedy a stupňa (vrátane započítania jeho praxe v takto opravenom zaradení, jeho nárokov na postup a nárokov na dôchodok), a zaplatiť úroky z omeškania podľa sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné operácie refinancovania, platné počas dotknutého obdobia, zvýšenej o dve percentuálne body, z celkovej sumy zodpovedajúcej rozdielu medzi platom zodpovedajúcim jeho zaradeniu uvedenému v rozhodnutí o zaradení, a platom zodpovedajúcim zaradeniu, na ktoré mal mať nárok, až do doby prijatia zákonného rozhodnutia o jeho zaradení,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, úradník Komisie, bol až do dňa predchádzajúceho dňu, kedy vstúpil nový služobný poriadok do platnosti zaradený do platovej triedy A4, platového stupňa 7. Dňa 1. mája 2004 bolo toto zaradenie zmenené na platovou triedu A*12, platový stupeň 7, s koeficientom násobenia 0,9442490 (v súlade s článkom 2 ods. 2 prílohy XIII služobného poriadku). Dňa 1. júla 2004 žalobcu povýšili do platové triedy A*12, platového stupňa 8, s rovnakým koeficientom násobenia. Dňa 22. júla 2005 bol žalobca povýšený so spätným účinkom k 1. máju 2004 do platovej triedy A*13, platového stupňa 1, s koeficientom násobenia 1,1172071 (v súlade s článkom 7 ods. 6 prílohy XIII služobného poriadku). S účinnosťou od 1. mája 2006 bol na základe rozhodnutia GR ADMIN z 11. mája 2006 zaradený do platovej triedy AD 13, platového stupňa 5, s koeficientom násobenia 1.

Žalobca vo svojej žalobe uvádza, že takéto zaradenie i) porušuje najmä články 44 a 46 služobného poriadku a článok 7 prílohy XIII služobného poriadku; ii) je postihnuté vadou nedostatku právomoci; iii) porušuje zásadu ochrany legitimnej dôvery. Podľa žalobcu Komisia predovšetkým nesprávne vykladá článok 7 ods. 7 prílohy XIII služobného poriadku, keďže sa domnieva, že pokiaľ je koeficient násobenia vyšší než 1, musí byť časť, ktorá ho prevyšuje, premenená na roky odslúžené v platovom stupni.

____________