Language of document :

Talan väckt den 16 mars 2007 - Lafili mot kommissionen

(Mål F-22/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Paul Lafili (Genk, Belgien) (ombud: advokaterna G. Vandersanden och L. Levi)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslutet att placera sökanden i lönegrad AD 13, löneklass 5 vilket följer av meddelandet från GD ADMIN av den 11 maj 2006 och av lönebeskedet för juni 2006 samt efterföljande lönebesked, och

återställa sökanden i lönegrad och löneklass AD 13, löneklass 2 med bibehållen multiplikationsfaktor 1,1172071 med verkan från och med den 1 maj 2006, och

i sin helhet återställa sökanden i sin karriär med retroaktiv verkan från den 1 maj 2006 till hans placering i den korrigerade i lönegraden och löneklassen (inklusive värdering av dennes erfarenhet i den korrigerade lönegraden, dennes rätt till befordran och pensionsrättigheter), inbegripet dröjsmålsränta beräknad på grundval av Europeiska centralbankens räntesats för de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna för den aktuella perioden med tillägg av två punkter på samtliga de belopp som motsvarar skillnaden mellan den lön som motsvarar den klassificering som finns i rekryteringsbeslutet och lönen motsvarande den klassificering som sökanden borde ha haft rätt till, fram till det datum då beslut fattas om hans korrekta placering, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden, tjänsteman vid kommissionen, placerades i lönegrad A4, löneklass 7 tills dess de nya tjänsteföreskrifterna trädde i kraft. Den 1 maj 2004 omvandlades sökandens placering till lönegrad A*12, löneklass 7 med multiplikationsfaktor 0,9442490 (enligt artikel 2.2 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna). Den 1 juli 2004 flyttades sökanden till lönegrad A*12, löneklass 8 med bibehållen multiplikationsfaktor. Den 22 juli 2005 befordrades sökanden med retroaktiv verkan från den 1 maj 2004 till lönegrad A*13, löneklass 1 med multiplikationsfaktor 1,1172071 (enligt artikel 7.6 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna). Med verkan från 1 maj 2006 placerades sökanden i lönegrad AD 13 löneklass 5, med multiplikationsfaktor 1 enligt beslut av GD ADMIN av den 11 maj 2006.

Sökanden gör i sin talan gällande att det angripna beslutet i) strider mot bland annat artikel 44 och 46 av tjänsteföreskrifterna och artikel 7 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna ii) fattats utan att kommissionen haft behörighet och iii) innebar ett åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar. Enligt sökanden har kommissionen i synnerhet tolkat artikel 7.7 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna på ett felaktigt sätt i det man ansett att vid en multiplikationsfaktor större än ett bör den del som överstiger ett omvandlas till tjänstgöringstid i löneklassen.

____________