Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 15 март 2007 г. - Simon / Cъд на Европейските общности и Комисия

(Дело F-58/06)1

Език на производството: унгарски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 190, 12.8.2006 г., стр. 35.