Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 15 marca 2007 r. - Simon przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości i Komisji

(Sprawa F-58/06)1

Język postępowania: węgierski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 190 z 12.8.2006, str. 35