Language of document :

Acțiune introdusă la 16 aprilie 2007 - Republica Italiană/Comisia Comunităților Europene

(Cauza T-119/07)

Limba de procedură: italiana

Părțile

Reclamantă: Republica Italiană (Roma, Italia) (reprezentant: G. Aiello, avvocato)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

Anularea Deciziei Comisiei din 7 februarie 2007 C (2007) 286 final și obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prezenta acțiune este îndreptată împotriva Deciziei Comisiei din 7 februarie 2007 C (2007) 286 final, privind scutirea de la plata accizei la uleiurile minerale utilizate ca și combustibil pentru producerea de aluminiu în regiunea Gardanna, în regiunea Shannon și în Sardegna, decizie pusă în aplicare de Franța, Irlanda și respectiv Italia. Prin această decizie au fost declarate legale, în limita unui procent de 80% din cuantumul lor, scutirile fiscale acordate de guvernul italian societății Eurallumina S.p.A., stabilindu-se, pentru procentul de 20% restant, obligația recuperării ajutoarelor acordate beneficiarei începând cu 1 ianuarie 2004.

În susținerea concluziilor sale, reclamanta invocă:

-    Încălcarea articolului 87 alineatul (1) din tratat, în măsura în care decizia atacată a reținut că scutirea de la plata accizei prevăzute în legislația italiană se prezintă ca un ajutor de stat. În această privință, se susține că, după cum confirmă textul Directivei 2003/96/CE1, scutirile de la plata accizei în cauză nu constituie ajutoare de stat, ci se înscriu mai degrabă în natura și în logica sistemului fiscal național. De fapt, chiar dacă ar fi vorba de ajutoare de stat, directiva menționată ar autoriza în mod expres aceste ajutoare, cel puțin până la 31 decembrie 2006. În ceea ce privește caracterul pretins selectiv al măsurilor în cauză, se observă că acestea se adresează în general tuturor societăților care utilizează uleiuri minerale pentru a produce oxid de aluminiu. Împrejurarea că pe teritoriul italian există o singură uzină care utilizează aceste uleiuri minerale în procesul de producție, este relevantă numai din punct de vedere al stării de fapt, nefiind de natură să elimine aplicabilitatea generală a dispoziției.

-    Încălcarea articolului 87 alineatul (3) din tratat, precum și a Liniilor directoare privind ajutoarele de stat regionale din 1998, în măsura în care scutirea de la plata accizei, care este contestată și face obiectul prezentei cauze, trebuia considerată necesară pentru dezvoltarea economică a regiunii Sardegna.

-    Încălcarea punctului 51 lit. E. 3.2. din Orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru protecția mediului (2001/C 37/03), în măsura în care, în cazul de față, între stat și societatea beneficiară a ajutorului au fost într-adevăr încheiate acorduri specifice privind îmbunătățirea rezultatelor în materie de mediu.

-    În sfârșit, reclamanta invocă încălcarea principiului încrederii legitime și a prezumției de legalitate a măsurilor comunitare.

____________

1 - Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (JO L 283, 31.10.2003, p. 51).