Language of document :

Žaloba podaná 16. apríla 2007 - Taliansko/Komisia

(vec T-119/07)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Talianska republika (Rím, Taliansko) (v zastúpení: G. Aiello, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Komisie K(2007) 286, konečné znenie, zo 7.februára 2007,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Táto žaloba smeruje proti rozhodnutiu Komisie K(2007) 286, konečné znenie, zo 7. februára 2007 o oslobodení od spotrebnej dane z minerálnych olejov používaných ako palivo na výrobu oxidu hlinitého v Gardanne, v regióne Shannon a na Sardínii, implementovanom Francúzskom, Írskom a Talianskom v uvedenom poradí. Týmto rozhodnutím sa konštatovala zákonnosť oslobodení od dane priznaných talianskou vládou spoločnosti Eurallumina S.p.A vo výške 80 %, pričom zvyšných 20 % poskytnutých tejto spoločnosti, ako príjemcovi pomoci, od 1. januára 2004 musí byť vrátených.

Na podporu svojich návrhov žalobkyňa uvádza tieto dôvody:

-    porušenie článku 87 ods. 1 ES, v tom, že sporné rozhodnutie považuje oslobodenie od spotrebnej dane podľa talianskeho právneho poriadku ako štátnu pomoc. Žalobkyňa v tejto veci tvrdí, že rovnako ako to potvrdzuje text smernice 2003/96/ES1, sporné oslobodenie od spotrebnej dane nepredstavuje štátnu pomoc, ale spadá skôr do povahy a logiky vnútroštátneho daňového systému. Aj keby sa jednalo o štátnu pomoc, smernica by ju povoľovala minimálne do 31. decembra 2006. K napadnutým opatreniam, ktoré sú údajne selektívnej povahy, je treba poznamenať, že sú adresované všeobecne všetkým spoločnostiam, ktoré používajú minerálne oleje na výrobu oxidu hlinitého. Okolnosť, že na talianskom území existuje iba jeden závod používajúci tieto minerálne oleje vo výrobnom procese, je iba faktom a teda nezbavuje toto opatrenie jeho všeobecne záväznej povahy,

-    porušenie článku 87 ods. 2 ES, ako aj usmernení týkajúcich sa štátnych regionálnych pomocí v roku 1998 v tom, že sporné oslobodenie od spotrebnej dane malo byť považované za potrebné na hospodársky rozvoj regiónu Sardínie,

-    porušenie článku 51 ods. E. 3.2. pravidiel Spoločenstva o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia (2001/C 37/03) v tom, že v tomto prípade boli uzavreté dohody medzi štátom a prijímajúcou spoločnosťou na zlepšenie výsledkov v oblasti životného prostredia,

-    nakoniec žalobkyňa uvádza porušenie zásady legitímnej dôvery a domnienky zákonnosti opatrení Spoločenstva.

____________

1 - Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51; Mim. vyd. 09/001, s. 405).