Language of document :

Talan väckt den 16 april 2007 - Republiken Italien mot Europeiska gemenskapernas kommission

(Mål T-119/07)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Republiken Italien (ombud: advokaten G. Aiello)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att förstainstansrätten skall

ogiltigförklara kommissionens beslut K(2007) 286 slutlig av den 7 februari 2007, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Förevarande talan är riktad mot kommissionens beslut K(2007) 286 slutlig av den 7 februari 2007 om den befrielse från punktskatt på mineraloljor som används som bränsle vid framställningen av aluminiumoxid i regionerna Gardanne och Shannon samt på Sardinien, och som tillämpas av Frankrike, Irland och Italien. I detta beslut befanns den skattebefrielse som italienska staten beviljat Eurallumina S.p.A. vara rättsenligt upp till 80 procent av beloppet. Beträffande de återstående 20 procenten skulle det stöd som beviljats det stödmottagande företaget från den 1 januari 2004 återkrävas.

Sökanden gör gällande följande grunder till stöd för sina yrkanden:

-    Åsidosättande av artikel 87.1 EG, genom att befrielsen från punktskatt i det omtvistade beslutet befanns utgöra statligt stöd. Sökanden hävdar därvid att den aktuella befrielsen från punktskatt såsom bekräftas genom texten i direktiv 2003/96/EG1 inte utgör statligt stöd utan snarare ingår i systematiken i det nationella skattesystemet. Även om det var fråga om statligt stöd, skulle det dessutom vara tillåtet enligt direktivet, åtminstone till den 31 december 2006. Vad gäller påstått selektiva arten av åtgärderna i fråga gör sökanden gällande att dessa allmänt riktar sig till alla de företag som använder mineraloljor för att tillverka aluminiumoxid. Den omständigheten att det i Italien bara finns en enda fabrik som använder dessa mineraloljor i sin tillverkningsprocess är en rent faktisk omständighet som inte betyder att åtgärden inte har allmän räckvidd.

-    Åsidosättande av artikel 87.3 EG och av riktlinjerna om statligt stöd för regionala ändamål från år 1998, genom att den omtvistade befrielsen borde anses vara nödvändig för den ekonomiska utvecklingen i regionen Sardinien.

-    Åsidosättande av artikel 51 i avsnitt E.3.2 i gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till skydd för miljön (EGT C 37, 2001, s. 3), genom att avtal i detta fall hade ingåtts mellan staten och det stödmottaganden företaget om förbättring av miljöskyddet.

-    Slutligen gör sökanden gällande att principen om skydd för berättigade förväntningar och presumtionen att gemenskapens åtgärder är rättsenliga har åsidosatts.

____________

1 - Rådets direktiv 2003/96/EG av den 27 oktober 2003 om en omstrukturering av gemenskapsramen för beskattning av energiprodukter och elektricitet (EUT L 283, s. 51).