Language of document :

Žaloba podaná dne 4. září 2006 - Lübking a další v. Komise

(Věc F-105/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Johannes Lübking (Brusel, Belgie) a další (zástupci: B. Cortese a C. Cortese, avvocati)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhové žádání žalobců

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování zveřejněné ve Správních sděleních č. 85-2005 ze dne 23. listopadu 2005 v rozsahu, ve kterém stanovilo povýšení žalobců do platové třídy A*9 platového stupně 1;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 23. května 2006 v rozsahu, ve kterém se jím zamítla stížnost podaná žalobci;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobci, úředníci Komise, zpochybňují rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování povýšit je za hodnotící období 2005 do platové třídy A*9, do nové platové třídy vložené od 1. května 2004 mezi platové třídy A*8 (původně A7) a A*10 (původně A6). Tvrdí, že orgán oprávněný ke jmenování je měl povýšit nikoliv do platové třídy A*9, avšak do platové třídy A*10, jak to učinila v rámci hodnotícího období 2004 pro úředníky, kteří, stejně jako žalobci, byli k 30. dubnu 2004 zařazeni do platové třídy A7 a bylo možno je povýšit do vyšší platové třídy A6.

Žalobci na podporu své žaloby uvádí tři žalobní důvody, z nichž první vychází z porušení zásad rovného zacházení a očekávání služebního postupu. Žalobci tvrdí, že na základě těchto zásad úředníci, kteří k 30. dubnu 2004 byli zařazeni do platové třídy A7 (přejmenované od 1. května 2004 na A*8) a které bylo možno povýšit do vyšší platové třídy, měli všichni podléhat totožným podmínkám vývoje kariéry. Úředníci, kteří byli povýšeni v listopadu 2004 za hodnotící období 2004 - tedy po vstupu nového služebního řádu v platnost - byli po povýšení jmenováni do platové třídy A*10, zatímco ti - takoví jako žalobci - kteří byli povýšeni za hodnotící období 2005, byli jmenováni pouze do nižší platové třídy, tedy do přechodné platové třídy A*9, i když se obě skupiny výše uvedených osob nacházely ve všech ohledech ve srovnatelném postavení.

V rámci tohoto žalobního důvodu žalobci uvádí rovněž námitku protiprávnosti ve smyslu článku 241 ES obecných prováděcích ustanovení článku 45 služebního řádu použitelných na hodnotící období 2005 nebo podstatněji článku 45 přílohy XIII služebního řádu v rozsahu, ve kterém tato ustanovení nestanovila přechodná opatření směřující k zajištění dodržování zásad rovného zacházení a očekávání služebního postupu mezi úředníky platové třídy A7 k 30. dubnu 2004 a které bylo možno k tomuto dni povýšit do vyšší platové třídy A6.

Druhým žalobním důvodem žalobci uvádějí porušení zásady ochrany legitimního očekávání. Zdůrazňují zejména, že čl. 10 odst. 5 obecných prováděcích ustanovení článku 45 služebního řádu použitelných na hodnotící období 2004 zajišťuje úředníkům A7, kteří mohli být povýšeni k 30. dubnu 2004 (a označení A*8 k 1. květnu 2004) podmínky vývoje kariéry srovnatelné s těmi, které existovaly v rámci struktury služby použitelné až do tohoto data, stanovením právní fikcí (zpětné povýšení) jejich povýšení z platové třídy A*8 přímo do platové třídy A*10. Žalobci tvrdí, že přijetí tohoto přechodného opatření v nich vzbudilo legitimní očekávání, že opatření se stejným účinkem bude přijato rovněž pro výkon pozdějšího povyšování.

Třetí žalobní důvod vychází z nedostatku odůvodnění napadeného rozhodnutí. Žalobci v tomto ohledu tvrdí, že i když ze své podstaty nemusí rozhodnutí o povýšení obsahovat zvláštní odůvodnění výběru orgánem oprávněným ke jmenování, správní orgán musí nicméně svůj výběr odůvodnit v rámci odpovědi na stížnost podanou proti tomuto rozhodnutí. V projednávaném případě však orgán oprávněný ke jmenování odpověděl na výtky uvedené žalobci pouze velmi okrajově a zvláště neodpověděl na základní otázku uvedenou stížností, která spočívá v nerovném zacházení mezi úředníky A7 (nově označenými A*8) povýšenými na základě hodnotícího období 2005 a jejich protějšky povýšenými za hodnotící období 2004.

____________