Language of document :

Žaloba podaná 4. septembra 2006 - Lübking a i./Komisia

(Vec F-105/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Johannes Lübking (Brusel, Belgicko) a i. (v zastúpení: B. Cortese a C. Cortese, avvocati)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcov

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu uverejnené v Správnom oznámení č. 85-2005 z 23. novembra 2005 v časti, kde stanovuje povýšenie žalobcov do platovej triedy A*9, stupeň 1,

v miere, v akej je to potrebné, zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu z 23. mája 2006 v časti, kde zamieta sťažnosť podanú žalobcami,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia, úradníci Komisie, napádajú rozhodnutie menovacieho orgánu týkajúce sa ich povýšenia za obdobie povyšovania 2005 do platovej triedy A*9, novej platovej triedy, ktorá bola od 1. mája 2004 zaradená medzi platové triedy A*8 (pôvodne A7) a A*10 (pôvodne A6). Tvrdia, že menovací orgán ich mal povýšiť do platovej triedy A*10 namiesto platovej triedy A*9, tak ako to urobil v rámci obdobia povyšovania 2004 v súvislosti s úradníkmi, ktorí boli zaradení do platovej triedy A7 a spôsobilí na povýšenie do vyššej platovej triedy A6.

Na podporu svojich žalôb zdôrazňujú žalobcovia tri žalobné dôvody, z ktorých prvý sa zakladá na porušení zásady rovnosti zaobchádzania a zásady služobného postupu. Žalobcovia tvrdia, že na základe týchto zásad úradníci, ktorí boli k 30. aprílu 2004 zaradení do triedy A7 (od 1. mája 2004 premenovanej na A*8) a boli spôsobilí na povýšenie do vyššej platovej triedy, mali všetci podliehať rovnakým podmienkam služobného postupu. Avšak úradníci, ktorí boli povýšení v novembri 2004 za obdobie roku 2004 - teda potom, ako nový služobný poriadok nadobudol účinnosť - boli po povýšení vymenovaní do platovej triedy A*10, kým takí úradníci - ako sú žalobcovia - povýšení za obdobie roku 2005, boli vymenovaní len do nižšej platovej triedy, konkrétne do vsunutej triedy A*9 napriek tomu, že obe vyššie uvedené skupiny osôb sa nachádzali v postavení, ktoré bolo vo všetkých ohľadoch porovnateľné.

V rámci tohto žalobného dôvodu žalobcovia vzniesli v zmysle článku 241 ES taktiež námietku protiprávnosti Všeobecných vykonávacích ustanovení ("VVU") článku 45 služobného poriadku uplatňovaných na obdobie povyšovania 2005 alebo, ešte podstatnejšie, článku 45 prílohy XIII služobného poriadku z dôvodu, že tieto ustanovenia nestanovili prechodné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržanie zásady rovnosti zaobchádzania a zásady služobného postupu medzi úradníkmi, ktorí k 30. aprílu 2004 boli zaradení do platovej triedy A7 a k tomuto dňu boli spôsobilí na povýšenie do vyššej platovej triedy A6.

Prostredníctvom svojho druhého žalobného dôvodu žalobcovia namietajú proti porušeniu zásady ochrany legitímnej dôvery. Osobitne zdôrazňujú, že článok 10 ods. 5 VVU článku 45 služobného poriadku uplatňovaných na obdobie povyšovania 2004 zaručuje úradníkom triedy A7 spôsobilým na povýšenie k 30. aprílu 2004, (ktorí boli k 1. máju 2004 preradení do triedy A*8) podmienky služobného postupu porovnateľné s podmienkami, ktoré mali v rámci štruktúry služobného postupu uplatňovanej až do tohto dňa, keď stanovuje, prostredníctvom právnej fikcie (povýšenia so spätnou účinnosťou), ich povýšenie z platovej triedy A*8 priamo do platovej triedy A*10. Žalobcovia tvrdia, že prijatie tohto prechodného opatrenia v nich vzbudilo legitímnu dôveru, že opatrenie s rovnakým účinkom sa prijme taktiež pre nasledujúce obdobia povyšovania.

Tretí žalobný dôvod vyplýva z nedostatku odôvodnenia napadnutého rozhodnutia. Žalobcovia v tomto ohľade tvrdia, že aj keď rozhodnutie o povýšení vzhľadom na svoju povahu nemusí obsahovať osobitné odôvodnenie výberu menovacieho orgánu, správny orgán je prinajmenšom povinný odôvodniť svoj výber v rámci odpovede na sťažnosť podanú proti tomuto rozhodnutiu. Avšak v tomto prípade menovací orgán odpovedal na výhrady podané žalobcami len veľmi okrajovo a najmä neodpovedal na základnú otázku zdôraznenú v sťažnosti, ktorá sa týkala nerovnosti zaobchádzania medzi úradníkmi triedy A7 (preradenými do triedy A*8) povýšenými za obdobie roku 2005 a ich kolegami povýšenými za obdobie roku 2004.

____________