Language of document :

Talan väckt den 4 september 2006 - Lübking m. fl. mot kommissionen

(Mål F-105/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Lübking m. fl. (Bryssel, Belgien) (ombud: B. Cortese och C. Cortese, avvocati)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut som offentliggjordes i Administrativa meddelanden nr 85-2005 av den 23 november 2005 eftersom sökandena inte genom beslutet befordrades till lönegrad A*9, löneklass 1,

i den mån det behövs ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 23 maj 2006 då detta innebar avslag på sökandenas klagomål, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökandena är tjänstemän vid kommissionen och de bestrider tillsättningsmyndighetens beslut att för befordringsomgången 2005 befordra dem till lönegrad A*9, som är den nya lönegrad som från den 1 maj 2004 infogats mellan lönegrad A*8 (tidigare lönegrad A7) och lönegrad A*10 (tidigare lönegrad A6). Sökandena hävdar att tillsättningsmyndigheten borde ha befordrat dem till lönegrad A*10 i stället för till lönegrad A*9 i likhet med vad som skedde vid befordringsomgången 2004 för de tjänstemän som liksom sökandena per den 30 april 2004 befann sig i lönegrad A7 och kunde befordras till den högre lönegraden A6.

Sökandena anför tre grunder till stöd för sin talan. Den första grunden avser åsidosättande av principen om likabehandling och principen om rätten till karriärutveckling. Sökandena hävdar att de tjänstemän som per den 30 april 2004 befann sig i lönegrad A7 (med den nya beteckningen A*8 från den 1 maj 2004) och som kunde befordras till den högre lönegraden enligt dessa principer skulle ha varit föremål för samma villkor i fråga om karriärutvecklingen. De tjänstemän som i befordringsomgången 2004 befordrades i november år 2004, det vill säga efter att de nya tjänsteföreskrifterna trätt i kraft, placerades dock efter befordran i lönegrad A*10 medan de som i likhet med sökandena befordrades i befordringsomgången 2005 placerades i en lägre lönegrad, det vill säga i den infogade lönegraden A*9 trots att båda grupper av ovannämnda personer befann sig i situationer som i alla avseenden var jämförbara med varandra.

Sökandena har genom denna grund även framfört en invändning om rättsstridighet i den mening som avses i artikel 241 EG när det gäller de allmänna genomförandebestämmelserna i artikel 45 i de tjänsteföreskrifter som var tillämpliga vid befordringsomgången 2005 eller, i ännu högre grad, när det gäller bestämmelserna i artikel 45 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna, eftersom det i dessa bestämmelser inte föreskrivs några övergångsbestämmelser till säkerställande av iakttagandet av principen om likabehandling och principen om rätten till karriärutveckling i förhållandet mellan de tjänstemän som per den 30 april 2004 befann sig i lönegrad A7 och som vid detta datum kunde befordras till den högre lönegraden A6.

Sökandena åberopar genom sin andra grund att det har skett ett åsidosättande av principen om skydd för berättigade förväntningar. De understryker bland annat att artikel 10.5 i de allmänna genomförandebestämmelser för artikel 45 i tjänsteföreskrifterna som var tillämpliga vid befordringsomgången 2004 säkerställer att villkoren i fråga om karriärutveckling för tjänstemän i lönegrad A7 som per den 30 april 2004 kunde befordras (och som överflyttats till lönegrad A*8 den 1 maj 2004) skall vara jämförbara med de villkor som hade gällt för dem inom den karriärstruktur som gällde fram till och med detta datum. Detta då det i bestämmelsen föreskrivs att tjänstemännen tack vare en rättslig fiktion (retroaktiv befordran) befordras direkt från lönegrad A*8 till lönegrad A*10. Sökandena hävdar att införandet av denna övergångsbestämmelse för dem har medfört en berättigad förväntning om att en bestämmelse med samma verkan skulle införas för kommande befordringsomgångar.

Den tredje grunden avser avsaknaden av motivering i det överklagade beslutet. Sökandena hävdar i detta avseende att även om befordringsbeslutet till sin natur inte behöver innehålla en specifik motivering avseende tillsättningsmyndighetens val, är förvaltningsenheten likväl skyldig att motivera sitt val till följd av det klagomål som ingivits mot detta beslut. I förevarande fall har tillsättningsmyndigheten endast marginellt besvarat de anmärkningar som sökandena riktat mot beslutet och den har framförallt underlåtit att svara på den grundläggande fråga som framställts genom klagomålet, nämligen beträffande den olikabehandling som skett av de tjänstemän i lönegrad A7 (vilka överflyttats till lönegrad A*8) som befordrades under befordringsomgången 2005, och deras kolleger i motsvarande ställning som befordrades under befordringsomgången 2004.

____________