Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 1. septembrī - Erbežnik pret Eiropas Parlamentu

(lieta F-106/06)

Tiesvedības valoda - slovēņu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Anže Erbežnik, Luksemburga (Luksemburga) (pārstāvis - P. Peče, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasītāja prasījumi:

atcelt Eiropas Parlamenta ģenerālsekretāra 2006. gada 1. jūnija lēmumu Nr. 110029;

atzīt, ka prasītājs ir persona, kurai bija primārajās un atvasinātajās Kopienu tiesību normās atzītas likumīgas attiecības bez laulības ar H. kundzi (šobrīd - Erbežnik kundzi) kopš darba uzsākšanas jurista lingvista amatā Eiropas Parlamentā un ka tādēļ viņam ir tiesības saņemt no Eiropas Parlamenta iekārtošanas pabalsta maksājumu pilnā apmērā, kas paredzēts laulātiem ierēdņiem un ko aprēķina, pamatojoties uz apgādnieka pabalstu;

pakārtoti, noteikt Eiropas Parlamentam pienākumu ņemt vērā prasītāja ģimenes stāvokļa izmaiņas (viņa laulību) saskaņā ar samērīguma principu un, attiecībā uz izmaksātajām pabalsta daļām pēc laulības 2005. gada augustā, viņam piešķirt iekārtošanās pabalstu (laulātiem ierēdņiem) pilnā apmērā;

piespriest atbildētājam atbildētājam izmaksāt nokavējuma procentus;

piespriest atbildētājam atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Kopš Eiropas Parlaments Slovēnijā prasītāju iecēla amatā 2003. gada septembrī, un pat pirms šīs dienas, tam bija noturīgas attiecības bez laulības ar viņa draudzeni, kas kļuva par viņa laulāto 2005. gada augustā. Prasītājs apgalvo, ka šādas attiecības ir tiesiski atzītas Slovēnijas tiesību normās.

Uzsākot pildīt savus pienākumus Eiropas Parlamentā, prasītājs pieprasīja apgādnieka pabalstu, kas tam tika atteikts, jo šādu pabalstu piešķir tikai laulātiem pāriem un, viendzimuma attiecību bez laulības gadījumā, atbilstoši Civildienesta noteikumu VII pielikuma 1. pantam. 2005. maijā prasītājs pieprasīja iekārtošanās pabalstu, kas atbilst divu mēnešu pamatalgai, ja ierēdnim ir tiesības uz apgādnieka pabalstu, un viena mēneša pamatalgai pārējos gadījumos. Viņam tika piešķirta iekārtošanās pabalsta (ko izmaksā trīs daļās, vienu daļu gadā) pirmā daļa, kas paredzēta nelaulātām personām. Pēc laulībām tas pieprasīja iekārtošanas pabalsta daļu, ko piešķir laulātajiem personāla pārstāvjiem, kas tika atteikta, jo viņa ģimenes stāvoklis bija mainījies pēc pārbaudes laika.

Prasības pamatojumam prasītājs galvenokārt balstās uz šādiem pamatiem:

- pirmkārt, Civildienesta noteikumu 1. panta 2. punkta c) apakšpunkta un 1. panta 2. punkta d) apakšpunkta spēkā neesamību un, pakārtoti, atbildētājas administrācijas sniegto šo pantu kļūdaino interpretāciju tādu Eiropas Kopienu vispārējo pamatprincipu, kā darba ņēmēju pārvietošanās brīvības, Eiropas Savienības pilsonības un personu pārvietošanās brīvības, diskriminācijas aizlieguma un nevienlīdzīgas attieksmes principu pārkāpuma dēļ, kā arī cilvēka pamattiesību un samērīguma principa neievērošanas dēļ;

- otrkārt, pārbaudes laika pēdējās dienas kļūdainu interpretāciju, nosakot to par pēdējo iekārtošanās pabalsta dienu, kaut gan paši maksājumi tiek veikti trīs gadu laikā.

____________