Language of document :

Talan väckt den 1 september 2006 - Anže Erbežnik mot Europaparlamentet

(Mål F-106/06)

Rättegångsspråk: slovenska

Parter

Sökande: Anže Erbežnik (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaten P. Peče)

Svarande: Europaparlamentet

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara beslut nr 110029 som fattades av Europaparlamentets generalsekreterare den 1 juni 2006,

fastställa att sökanden utan att ha ingått äktenskap hade ett lagenligt förhållande med H (numera fru Erbežnik) i enlighet med primärrättsliga och sekundärrättsliga bestämmelser i EU-lagstiftningen från det att han började arbeta som juristlingvist på Europaparlamentet och därför har rätt till fullt bosättningsbidrag från Europaparlamentet i enlighet med bestämmelserna för gifta tjänstemän och beräknat på grundval av hushållstillägget,

i andra hand fastställa att Europaparlamentet är skyldigt att beakta sökandens ändrade familjesituation (hans giftermål) i enlighet med proportionalitetsprincipen och utge fullt bosättningsbidrag (för gifta tjänstemän) för de delar av hans bosättningsbidrag som utbetalats efter hans giftermål i augusti 2005,

förplikta svaranden att erlägga dröjsmålsränta,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden hade, utan att ha ingått äktenskap, ett stabilt förhållande med sin flickvän före och från det att Europaparlamentet rekryterade honom i Slovenien i september 2003. Han gifte sig med henne i augusti 2005. Sökanden har hävdat att detta förhållande lagenligt erkänns enligt slovensk lag.

I början av sin anställning på Europaparlamentet ansökte sökanden om hushållstillägg. Ansökan avslogs eftersom sådant tillägg förbehålls gifta par och förhållanden utan äktenskap mellan parter av samma kön i enlighet med artikel 1 i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna. I maj 2005 ansökte han om bosättningsbidrag, vilket motsvarar två månaders grundlön för en tjänsteman som har rätt till hushållstillägg och en månads grundlön i övriga fall. Han beviljades den första delen av det bosättningsbidrag (som utbetalas i tre delar, en del om året) som föreskrivs för ensamstående. Efter det att han ingått äktenskap ansökte han om den del av bosättningsbidraget som föreskrivs för gifta tjänstemän. Ansökan avslogs med motiveringen att hans familjesituation ändrats efter det att han avslutat sin provanställningsperiod.

Till stöd för sin talan har sökanden åberopat i huvudsak följande grunder:

För det första att artikel 1.2 c och 1.2 d i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna är ogiltiga, eller i andra hand att svarandens administration tolkat denna artikel felaktigt, på grund av åsidosättande av grundläggande gemenskapsbegrepp som fri rörlighet för arbetstagare, unionsmedborgarskap och fri rörlighet för personer, diskrimineringsförbud och olika behandling, underlåtelse att iaktta grundläggande mänskliga rättigheter och proportionalitetsprincipen.

För det andra felaktig tolkning av slutet av provanställningsperioden som ett absolut slutdatum för bosättningsbidraget, trots att beloppet betalas ut under en treårsperiod.

____________