Language of document : ECLI:EU:C:2004:453

Kohtuasi C-443/02

Kriminaalasi Nicolas Schreiber’i vastu

(Tribunale di Pordenone eelotsusetaotlus)

EÜ artikkel 28 – Direktiiv 98/8/EÜ – Biotsiidide turuleviimine – Siseriiklik meede, mille kohaselt nõutakse looduslike koitõrje omadustega punasest seedripuust klotside turuleviimiseks luba

Kohtuotsuse kokkuvõte

1.        Õigusaktide ühtlustamine – Piirangud ohtlike ainete ja valmististe turuleviimisel – Direktiiv 98/8, mis käsitleb biotsiide – Biotsiidide mõiste – Punasest seedripuust klotsid – Lisamine – Siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt on turuleviimiseks nõutav eelnev luba – Lubatavus

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/8, artikli 2 lõike 1 punkt a ning artikli 3 lõike 2 punkt ii)

2.        Õigusaktide ühtlustamine – Biotsiidid – Direktiiv 98/8 – Toode, mida ühes liikmesriigis viiakse turule ilma eelneva loata – Teise liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt on sama toote turustamiseks nõutav luba – Lubatavus

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/8, artikli 4 lõige 1)

3.        Kaupade vaba liikumine – Koguselised piirangud – Samaväärse toimega meetmed – Siseriiklikud õigusnormid, mis keelavad biotsiidide turuleviimise ilma eelneva loata – Õigustatus – Rahvatervise kaitse – Meetme proportsionaalsus – Lubatavus

(EÜ artiklid 28 ja 30)

1.        Direktiivi 98/8, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, artikli 3 lõike 2 punktiga ii ei ole vastuolus, kui liikmesriigis on looduslike koitõrje omadustega punasest seedripuust klotside turuleviimiseks nõutav eelnev luba.

Nimetatud klotse ei saa liigitada vaid biotsiidina kasutatavat „põhiainet” sisaldavaks tooteks, nii et neid saaks liikmesriigis turule viia ilma eelneva loa või registreerimiseta, vaid nad tuleb liigitada „biotsiidiks” direktiivi 98/8 tähenduses, kui neid müüakse liblikalisi tõrjuva mõjuga toimeainet sisaldava koitõrjevahendina, ning nad on loetletud sama direktiivi V lisas esitatud biotsiidide tooteliikide nimekirjas. Asjaolu, et toimeaine tõrjuv mõju on looduslik, ei välista kõnealuste klotside liigitamist „biotsiidiks”.

(vt punktid 28, 30, 32–33, resolutiivosa punkt 1)

2.        Direktiivi 98/8, mis käsitleb biotsiidide turuleviimist, artikli 4 lõikega 1 ei ole vastuolus, kui liikmesriigis on looduslike koitõrje omadustega punasest seedripuust klotside, mida teises liikmesriigis viiakse seaduslikult turule, ilma et selles liikmesriigis oleks vajalik luba või registreerimine, turuleviimiseks nõutav eelnev luba.

(vt punkt 39, resolutiivosa punkt 2)

3.        Siseriiklik kord, mille kohaselt nõutakse eelnevat luba looduslike koitõrje omadustega punasest seedripuust klotside turustamiseks, mida teises liikmesriigis viiakse seaduslikult turule, ilma et selles liikmesriigis oleks vajalik luba või registreerimine, kujutab endast EÜ artiklis 28 keelatud samaväärse toimega meedet, kuid seda võib pidada õigustatuks tervisekaitse motiivil EÜ artikli 30 alusel, kui selline loa andmise kord vastab tervisekaitse tasemele, mida asjaomane liikmesriik soovib tagada kõigi biotsiidide turuleviimise osas, ning ei ole selle eesmärgiga ebaproportsionaalne.

(vt punktid 49–50, resolutiivosa punkt 3)