Language of document :

Sag anlagt den 15. september 2006 - Dittert mod Kommissionen

(Sag F-109/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Daniel Dittert (Luxembourg, Luxembourg) (ved avvocati B. Cortese og C. Cortese)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om at tildele sagsøgeren et antal prioritetspoints, der var utilstrækkeligt til at forfremme ham i forfremmelsesåret 2005, og om ikke at forfremme ham i nævnte forfremmelsesår, således som stadfæstet ved afgørelsen af 6. juni 2006 om afslag på sagsøgeren klage nr. R/73/06.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet fremført et enkelt anbringende: Den anfægtede afgørelse er behæftet med en række alvorlige fejl som følge af en proceduremangel samt af, at princippet om god forvaltningsskik og omsorgspligten er tilsidesat.

Som følge af en teknisk fejl, som der stadig ikke foreligger nogen forklaring på, tog det Generaldirektorat, hvor sagsøgeren er ansat, ikke hensyn til sagsøgerens personlige aktmappe ved tildelingen af prioritetspoints i forfremmelsesåret 2005. Denne manglende hensyntagen udgør en procedurefejl og er en tilsidesættelse af princippet om god forvaltningsskik og af omsorgspligten.

Nævnte formmangler har bevirket, at forfremmelsesproceduren 2005 er blevet mangelfuld for så vidt angår sagsøgeren og at sidstnævntes interesser er blevet tilsidesat, idet han, da den tekniske fejl blev opdaget, af ansættelsesmyndigheden var blevet tildelt færre prioritetspoints end ønsket af hans egne overordnede (i dette tilfælde generaldirektøren for GD Konkurrence). Ifølge sagsøgeren har GD Konkurrence nemlig bekræftet, at det uden den tekniske fejl ville have tildelt ham et antal points, der havde været tilstrækkeligt til at sikre ham en forfremmelse til lønklasse AD 9, dvs. 7 points. Samme GD opfordrede i øvrigt udtrykkeligt forfremmelsesudvalg A* til at råde bod på sagsøgerens situation ved at tildele ham dette antal points. Alligevel foreslog forfremmelsesudvalg A* alene at tildele sagsøgeren 4 appelpoints og ansættelsesmyndigheden fulgte dette forslag, således at sagsøgeren modtog et antal points, der var utilstrækkeligt til at blive forfremmet i forfremmelsesåret 2005.

Sagsøgeren har anført, at forfremmelsesudvalg A*'s og ansættelsesmyndighedens intervention selv gav anledning til procedurefejl i stedet for at udbedre den situation, der var opstået på grund af den tekniske fejl. Forfremmelsesudvalg A* har således tilsidesat sin fuldmagt og sine beføjelser ved efter opdagelsen af den tekniske fejl at foreslå, at sagsøgeren fik et lavere antal points end foreslået af sagsøgerens overordnede. Endvidere foretog hverken forfremmelsesudvalg A* eller ansættelsesmyndigheden nogen egentlig sammenligning af sagsøgerens fortjenester.

____________