Language of document :

15. septembril 2006 esitatud hagi - Dittert versus komisjon

(Kohtuasi F-109/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Daniel Dittert (Luksemburg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid B. Cortese ja C. Cortese)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada ametisse nimetava asutuse otsus anda talle 2005. aasta ametialase edutamise võimaldamiseks ebapiisav arv eelispunkte ja teda selle aasta edutamise raames mitte edutada, mis kinnitati 6. juuni 2006. aasta otsusega, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus nr R/74/06;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja esitab oma hagi toetuseks üheainsa väite: vaidlustatud otsuses on mitu tõsist viga, mis tulenevad menetlusnormid rikkumisest, hea halduse põhimõtte rikkumisest ning hoolsuskohustuse rikkumisest.

Ühe tehnilise probleemi tagajärjel, mida siiani pole selgitatud, ei võtnud tema peadirektoraat 2005. aasta edutamise raames talle eelispunktide andmisel arvesse tema toimikut. See arvesse võtmata jätmine kujutab endast menetlusviga, hea halduse põhimõtte ja hoolsuskohustuse rikkumist.

Nimetatud rikkumised moonutasid 2005. aasta edutamise menetlust hagejat puudutavas osas ja kahjustasid tema huvisid, kuna ametisse nimetav asutus andis talle vähem eelispunkte, kui tema otsene juht (antud juhul konkurentsi peadirektoraadi peadirektor) soovis talle anda, kui tehniline probleem oli lahendatud. Hageja sõnul kinnitas konkurentsi peadirektoraat, et kui seda tehnilist probleemi ei oleks olnud, oleks ta andnud talle piisava arvu punkte, nimelt 7, kindlustamaks tema edutamise AD 9 palgaastmele; sama peadirektoraat oli pealegi selgesõnaliselt kutsunud A* edutamiskomisjoni üles hageja küsimust lahendama talle nimetatud arvu punktide andmisega. Sellele vaatamata tegi A* edutamiskomisjon ettepaneku anda hagejale vaid 4 "apellatsioonipunkti" ja ametisse nimetav asutus järgis seda ettepanekut, nii et hageja sai ebapiisava arvu punkte 2005. aasta edutamise raames AD 9 palgaastmele edutamiseks.

Hageja väidab, et A* edutamiskomisjon ja ametisse nimetav asutus rikkusid ise menetlusnorme, selle asemel, et lahendada tehnilisest probleemist tingitud olukord. Nii rikkus A* edutamiskomisjon talle antud volitust ja pädevust, tehes ettepaneku anda väiksem arv punkte, kui oli soovitanud hageja otsene juht pärast tehnilise probleemi avastamist. Peale selle ei viinud A* edutamiskomisjon läbi tegelikku hageja teenete võrdlevat hindamist.

____________