Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 15 września 2006 r. - Carpi Badía przeciwko Komisji

(Sprawa F-110/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: José María Carpi Badía (Luksemburg, Luksemburg) (przedstawiciele: B. Cortese i C. Cortese, avvocati)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji organu powołującego o przyznaniu skarżącemu niewystarczającej liczby punktów pierwszeństwa do awansu w ramach postępowania w sprawie awansu w 2005 r. i o nieawansowaniu go w tym postępowaniu, co zostało potwierdzone decyzją z dnia 6 czerwca 2006 r. oddalającą zażalenie skarżącego nr R/74/06;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Zarzuty i główne argumenty podnoszone w tej sprawie są prawie identyczne z zarzutami i głównymi argumentami podnoszonymi w sprawie F-109/06, o której informacja została zamieszczona w tym samym numerze Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

____________