Language of document :

Žaloba podaná 15. septembra 2006 - Carpi Badía/Komisia

(Vec F-110/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: José María Carpi Badía (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu o pridelení prioritných bodov žalobcovi v nepostačujúcom počte na jeho povýšenie v rámci povyšovania v roku 2005 a o jeho nepovýšení v rámci uvedeného povyšovania, ktoré bolo potvrdené rozhodnutím zo 6. júna 2006, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu č. R/74/06,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia uvádzané v tejto veci sú takmer totožné so žalobnými dôvodmi a hlavnými tvrdeniami uvedenými vo veci F-109/06, ktorej oznámenie je zverejnené v tom istom vydaní Úradného vestníka Európskej únie.

____________