Language of document :

Žaloba podaná dne 25. září 2006 - Giannopoulos v. Rada

(Věc F-111/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Nikos Giannopoulos (Wezembeek-Oppem, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí o zařazení žalobce, jak vyplývá z rozhodnutí o jeho jmenování ze dne 18. listopadu 2003, v rozsahu, v němž mu přiděluje platovou třídu A7;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí Orgánu oprávněného ke jmenování, kterým se zamítla stížnost žalobce;

oznámit Orgánu oprávněnému ke jmenování účinky zrušení napadených rozhodnutí, a zejména i) přeřazení žalobce do platové třídy A6 za účelem zohlednění výlučnosti jeho kvalifikací a zvláštního zájmu služby, se zpětným účinkem ke dni 18. listopadu 2003, ii) přeřazení žalobce do stupně, který zohlední jeho profesní zkušenosti a bude přinejmenším stejný jako stupeň, který mu byl přidělen ke dni jeho přijetí, iii) vyplacení žalobci rozdílu mezi platem odpovídajícím platové třídě a stupni, do kterých byl zařazen, a platem odpovídajícím platové třídě a stupni, do kterých měl být zařazen, včetně zákonné úrokové sazby úroků z prodlení ode dne, kdy se rozhodnutí stane vymahatelným;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobce, úspěšný uchazeč obecného výběrového řízení EUR/A/1271 za účelem vytvoření seznamu kandidátů vhodných pro přijetí jakožto administrátorů zařazených ve třídách A7/A6, byl přijat Generálním sekretariátem Rady a zařazen do platové třídy A7. Poté, co v roce 2005 žalobce zjistil, že další úspěšní uchazeči výběrových řízení pro platové třídy A7/A6 byly přijati Generálním sekretariátem do třídy A6 nebo přeřazeni do této třídy v důsledku vnitřní správní kontroly původních rozhodnutí o zařazení, podal žádost o přeřazení. Tato žádost byla zamítnuta správním orgánem, stejně jako následně podaná stížnost

Na podporu své žaloby se žalobce dovolává prvního žalobního důvodu vycházejícího z porušení čl. 31 odst. 2 služebního řádu, zjevně nesprávného posouzení a právního pochybení v rozsahu, v němž byla porušena kritéria stanovená v judikatuře týkající se výlučnosti jeho kvalifikací a zvláštních zájmů služby. Dále se žalobce dovolává druhého žalobního důvodu vycházejícího z porušení povinnosti odůvodnění a třetího žalobního důvodu vycházejícího z nedodržení zásady rovného zacházení v rozsahu, v němž 10 až 15 jeho kolegů, jejichž právní a skutková situace nevykazovala zásadní rozdíly se situací žalobce, bylo na rozdíl od něj zařazeno nebo přeřazeno do platové třídy A6.

____________

1 - Úř. věst. ES C 125/A 23. 4. 98, s. 10.