Language of document :

Sag anlagt den 25. september 2006 - Giannopoulos mod Rådet

(Sag F-111/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Nikos Giannopoulos (Wezembeek-Oppem, Belgien) (ved avocats S. Rodrigues og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelsen om indplacering af sagsøgeren, således som denne fremgår af afgørelsen om fastansættelse af 18. november 2003, for så vidt som sagsøgeren heri tildeles lønklasse A7.

Om fornødent: Annullation af ansættelsesmyndighedens afslag på sagsøgerens klage.

Ansættelsesmyndigheden oplyses om retsvirkningerne af en annullation af de anfægtede afgørelser, herunder navnlig: i) omklassificering af sagsøgeren til lønklasse A6, under hensyntagen til hans exceptionelle kvalifikationer og tjenestens specifikke behov, med tilbagevirkende kraft fra den 18. november 2003; ii) omklassificering af sagsøgeren til et løntrin under hensyntagen til hans faglige erfaring og, i det mindste, svarer til det løntrin, han blev tildelt på tidspunktet for hans ansættelse; iii) udbetaling til sagsøgeren af forskellen mellem den aflønning, som svarer til den lønklasse og det løntrin, han blev indplaceret på, og den aflønning, som svarer til den lønklasse og det løntrin, han burde have været indplaceret på, med tillæg af morarenter beregnet i henhold til den lovbestemte rentesats fra det tidspunkt, hvor beløbet forfalder til betaling.

Rådet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren, som bestod den almindelige udvælgelsesprøve EUR/A/127 1 med henblik på oprettelse af en ansættelsesreserveliste af fuldmægtige A7/A6, blev ansat af Rådets Generalsekretariat og indplaceret i lønklasse A7. Da sagsøgeren i juli 2005 erfarede, at andre beståede ansøgere fra udvælgelsesprøver for lønklasse A/7/A/6 var blevet ansat af Generalsekretariatet i lønklasse A/6, eller omplaceret til denne lønklasse efter en intern administrativ efterprøvelse af de oprindelige afgørelser om indplacering, indgav han en ansøgning om omklassificering. Denne ansøgning blev afslået af administrationen, hvilket også var tilfældet med den efterfølgende klage.

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet for det første fremført et anbringende om, at der er sket tilsidesættelse af vedtægtens artikel 31, stk. 2, er anlagt et åbenbart urigtigt skøn samt foreligger en retlig fejl, idet kriterierne i retspraksis vedrørende hans kvalifikationers exceptionelle karakter og vedrørende tjenestens specifikke behov er tilsidesat. Sagsøgeren har dernæst for det andet fremført et anbringende om, at begrundelsespligten er tilsidesat, og for det tredje et anbringende om manglende overholdelse af princippet om ligebehandling, idet 10-15 af hans kolleger, hvis retlige og faktiske situation ikke i nævneværdig grad adskiller sig fra sagsøgerens, i modsætning til ham er blevet indplaceret i eller omplaceret til lønklasse A6.

____________

1 - EFT C 125/A af 23.4.98, s. 10.