Language of document :

25. septembril 2006 esitatud hagi - Giannopoulos versus nõukogu

(Kohtuasi F-111/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Nikos Giannopoulos (Wezembeek-Oppem, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hageja nõuded

tühistada hageja palgaastmele määramise otsus nagu see nähtub 18. novembri 2003. aasta hageja ametisse nimetamise otsusest, millega hageja määratakse palgaastmele A7;

tühistada vajalikus osas ametisse nimetava asutuse otsus, millega jäeti hageja kaebus rahuldamata;

tuua ametisse nimetava asutuse jaoks välja vaidlusaluste otsuste tühistamise tagajärjed, täpsemini: i) hageja määramine tagasiulatuvalt alates 18. novembrist 2003 uuele palgaastmele A6, arvestamaks hageja kvalifikatsiooni erakordsusega ja teenistuse erivajadustega; ii) hageja määramine uude palgajärku, mis vastab hageja töökogemusele ja on vähemalt samal tasemel sellega, mis hagejale määrati tema teenistusse asumisel; iii) hagejale määratud palgaastmele ja -järgule vastava palga ja selle palgaastme ja -järgu palga, kuhu ta oleks tulnud määrata, vahe maksmine hagejale, millele lisanduvad viivisintressid seadusjärgses määras arvestatuna päevast, millal makstav summa muutus sissenõutavaks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, administraatorite A7/A6 reservnimekirja koostamiseks korraldatud EPSO/A/1271 üldkonkursi laureaat, võeti nõukogu peasekretariaadi teenistusse ning määrati palgaastmele A7. Olles 2005. aasta juulis teada saanud, et peasekretariaat oli teised A7/A6 palgaastme konkursi laureaadid võtnud teenistusse palgaastmele A6, või olid nad määratud sellele palgaastmele pärast algsete palgaastmele määramiste otsuste osas teostatud sisemist halduskontrolli, esitas hageja uuele palgaastmele määramise nõude. Administratsioon jättis nimetatud nõude nagu ka seejärel esitatud kaebuse rahuldamata.

Oma hagi toetuseks esitab hageja esimese väite, mis tuleneb personalieeskirjade artikli 31 lõike 2 rikkumisest, ilmsest hindamisveast ja õigusnormi rikkumisest, kuna eiratud on kohtupraktikas kujunenud kriteeriume seoses hageja kvalifikatsiooni erakordsusega ja teenistuse erivajadustega. Hageja teine väide tuleneb põhjendamiskohustuse ja kolmas väide võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumisest, kuna tema viieteistkümnest kolleegist kümme, kelle õiguslik ja faktiline olukord ei erine oluliselt hageja omast, määrati koheselt või määrati uuesti erinevalt hagejast palgaastmele A6.

____________

1 - EÜT C 125/A, 23.4.98, lk 10.