Language of document :

Kanne 25.9.2006 - Giannopoulos v. neuvosto

(Asia F-111/06)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Nikos Giannopoulos (Wezembeek-Oppem, Belgia) (edustajat: S. Rodrigues ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

kantajan palkkaluokan määrittämistä koskeva päätös, sellaisena kuin se ilmenee 18.11.2003 tehdystä vakinaistamispäätöksestä, on kumottava siltä osin kuin hänen palkkaluokakseen määritettiin A7

nimittävän viranomaisen päätös, jolla kantajan valitus hylättiin, on tarpeen mukaan kumottava

nimittävälle viranomaiselle on huomautettava riidanalaisten päätösten kumoamisen muun muassa seuraavista vaikutuksista: i) kantajan palkkaluokka määritetään uudelleen palkkaluokaksi A6 takautuvasti 18.11.2003 lukien, jotta voidaan ottaa huomioon hänen poikkeuksellinen pätevyytensä ja osaston erityiset tarpeet; ii) kantajan palkkataso määritetään uudelleen tasolle, jolla otetaan huomioon hänen työkokemuksensa ja joka on vähintään sama, joka hänen osaltaan määritettiin hänen palvelukseen astumisensa ajankohtana; iii) kantajalle maksetaan sitä palkkaluokkaa ja sitä palkkatasoa, joka hänen osaltaan on määritetty, vastaavan palkan ja sitä palkkaluokkaa ja sitä palkkatasoa, joka hänen osaltaan olisi pitänyt määrittää, vastaavan palkan välinen ero korotettuna laillisella viivästyskorolla siitä päivästä lukien kun sitä voidaan vaatia maksettavaksi

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kantaja, joka on menestynyt hakija avoimessa kilpailussa EUR/A/127, joka järjestettiin varallaololuettelon laatimiseksi hallintovirkamiesten palvelukseen ottamista varten palkkaluokassa A7/A6, otettiin töihin neuvoston pääsihteeristöön ja hänen palkkaluokakseen määritettiin A7. Kuultuaan heinäkuussa 2005, että muita palkkaluokkien A6/A7 osalta järjestetyssä kilpailussa menestyneitä hakijoita oli otettu pääsihteeristöön töihin palkkaluokkaan A6 tai että heidän palkkaluokkansa oli määritetty uudelleen kyseiseksi palkkaluokaksi alkuperäisiin määrittämispäätöksiin kohdistuneen sisäisen tarkastuksen jälkeen, kantaja esitti palkkaluokan uudelleenmäärittelyä koskevan vaatimuksen. Hallinto hylkäsi vaatimuksen ja tämän johdosta tehdyn valituksen.

Kantaja vetoaa kanteensa tueksi ensimmäiseksi kanneperusteeseen, joka koskee henkilöstösääntöjen 31 artiklan 2 kohdan rikkomista, ilmeistä arviointivirhettä ja oikeudellista virhettä, siltä osin kuin huomioon ei ole otettu niitä oikeuskäytännössä vahvistettuja perusteita, jotka koskevat hänen poikkeuksellista pätevyyttään ja osaston erityisiä tarpeita. Tämän jälkeen kantaja vetoaa toiseen kanneperusteeseen, joka koskee perusteluvelvollisuuden noudattamatta jättämistä, ja kolmanteen kanneperusteeseen, joka koskee yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamista siltä osin kuin hänen 10 - 15 työtoverinsa, joiden oikeudellinen ja tosiasiallinen tilanne ei eronnut olennaisesti kantajan tilanteesta, palkkaluokaksi määritettiin tai uudelleenmääritettiin, toisin kuin kantajan osalta, palkkaluokka A6.

____________