Language of document :

2006. szeptember 25-én benyújtott kereset - Nikos Giannopoulos kontra az Európai Unió Tanácsa

(F-111/06. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Nikos Giannopoulos (Wezembeek-Oppem, Belgium) (képviselők: S. Rodrigues és C-Bernard-Glanz ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes A7 besorolási fokozatba sorolásáról szóló, a felperes végleges kinevezéséről szóló 2003. november 18-i határozatból kitűnő határozatot;

a Közszolgálati Törvényszék szükség szerint semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság felperes panaszát elutasító határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék jelezze a kinevezésre jogosult hatóságnak a megtámadott határozatok megsemmisítésének joghatásait, így többek között: i) a felperes A6 besorolási fokozatba való átsorolását 2003. november 18-ára visszaható hatállyal, figyelembe véve kivételes képzettségét és a különleges szolgálati szükségleteket; ii) a felperes fizetési fokozatba való átsorolását, figyelembe véve a szakmai tapasztalatát és legalább a felvételekor neki biztosított fizetési fokozatot; iii) a felperes részére annak az illetménykülönbözetnek - az esedékesség időpontjától a törvényes késedelmi kamattal növelt - kifizetését, amely azon besorolási és fizetési fokozatok között áll fenn, amelybe a felperest besorolták, illetve amelybe be kellett volna sorolni;

a Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

A felperest, az A6/A7 besorolási fokozatú adminisztrátorok tartaléklistájának létrehozását célzó EUR/A/27 nyílt versenyvizsga1 sikeres résztvevőjét a Tanács Főtitkársága vette fel és A7 besorolási fokozatba sorolta. Miután a felperes 2005 júliusában megtudta, hogy a Főtitkárság más A6/A7 versenyvizsgák sikeres résztvevőit A6 besorolási fokozatba sorolta be, illetve a besorolásról szóló határozatok igazgatási ellenőrzését követően oda átsorolta, átsorolás iránti kérelmet nyújtott be. E kérelmet az adminisztráció elutasította, ahogy az ezt követően benyújtott panaszt is.

Keresetének alátámasztásául a felperes a személyzeti szabályzat 31. cikke (2) bekezdésének megsértésére, nyilvánvaló mérlegelési hibára és téves jogalkalmazásra alapított jogalapot ad elő; azt állítja, hogy a kivételes képzettségére és a különleges szolgálati szükségletekre vonatkozó ítélkezési gyakorlat szempontjait nem vették figyelembe. Emellett az indokolási kötelezettség megszegésére, valamint az egyenlő bánásmód elvének megsértésére alapított jogalapot is előad; azt állítja, hogy tőle lényegesen nem különböző helyzetben lévő 10-15 munkatársát tőle eltérően A6 besorolási fokozatba nevezték ki vagy sorolták át.

____________

1 - HL C 125/A., 98.4.23., 10. o.