Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 25. septembrī - Giannopoulos pret Padomi

(lieta F-111/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Nikos Giannopoulos, Wezembeek-Oppem (Beļģija) (pārstāvji - S. Rodrigues un C. Bernard-Glanz, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu par prasītāja klasificēšanu, kas izriet no 2003. gada 18. novembra lēmuma par iecelšanu amatā, ar kuru tam tiek piešķirta A7 pakāpe;

vajadzības gadījumā atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu, ar kuru tiek noraidīta prasītāja sūdzība;

norādīt iecēlējinstitūcijai apstrīdēto lēmumu atcelšanas sekas un it īpaši: i) pārklasificēt prasītāju A6 pakāpē, lai ņemtu vērā viņa kvalifikācijas ārkārtējo raksturu un dienesta īpašās vajadzības, to darot ar atpakaļejošu spēku no 2003. gada 18. novembra; ii) pārklasificēt prasītāju tādā līmenī, kurā tiek ņemta vērā viņa profesionālā pieredze vai kas vismaz ir līdzvērtīgs tam līmenim, kāds viņam tika piešķirts darbā pieņemšanas datumā; iii) pārskaitīt prasītājam summu, ko veido starpība starp pakāpi un līmeni, kurā viņš tika klasificēts, un pakāpi un līmeni, kurā viņu vajadzēja klasificēt, tostarp nokavējuma procentus atbilstoši likumiskajai procentu likmei, skaitot no datuma, kad šī summa ir maksājama;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītāju, vispārējā konkursa EUR/A/127 1 par A7/A6 pakāpes administratoru rezerves saraksta izveidošanu laureātu, amatā iecēla Padomes ģenerālsekretariāts un klasificēja A7 pakāpē. 2005. gada jūlijā uzzinot, ka citus A7/A6 pakāpes konkursa laureātus ģenerālsekretariāts iecēlis amatā A6 pakāpē vai pārklasificējis tos šajā pakāpē pēc sākotnējo klasifikācijas lēmumu iekšējās administratīvās pārbaudes, prasītājs iesniedza pārklasificēšanas lūgumu. Administrācija šo lūgumu, kā arī tam sekojošo sūdzību noraidīja.

Savas prasības pamatojumam prasītājs pirmo pamatu izvirza saistībā ar Civildienesta noteikumu 31. panta 2. punkta pārkāpumu, ar acīmredzamu kļūdu vērtējumā un kļūdu tiesību piemērošanā, jo nav ņemti vērā judikatūras kritēriji par viņa kvalifikācijas ārkārtējo raksturu un dienesta īpašajām vajadzībām. Tālāk prasītājs kā otro pamatu izvirza pienākuma norādīt pamatojumu pārkāpumu un kā trešo pamatu - vienlīdzīgas attieksmes principa neievērošanu, jo 10-15 viņa kolēģi, kuru juridiskais un faktiskais stāvoklis būtiski neatšķiras no prasītāja stāvokļa, atšķirībā no viņa ir klasificēti vai pārklasificēti A6 pakāpē.

____________

1 - OV C 125/A, 23.04.1998., 10. lpp.