Language of document :

Sag anlagt den 22. september 2006 - Krčová mod Domstolen

(Sag F-112/06)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Erika Krčová (Trnava, Slovakiet) (ved avocats S. Orandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: De Europæiske Fællesskabers Domstol

Sagsøgerens påstande

Annullation af Domstolens afgørelse af 18. oktober 2005 om at afskedige sagsøgeren ved udløbet af hendes prøvetid samt, om fornødent, af Domstolens afgørelser af 16. september 2005 om at forlænge sagsøgerens prøvetid med to måneder fra den 1. august 2005 og af 12. september 2005 om udfærdigelse af en udtalelse, hvis konklusion var, at sagsøgeren skulle afskediges.

Domstolen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Sagsøgeren har til støtte for søgsmålet fremført tre anbringender, hvoraf det første er, at der er sket tilsidesættelse af vedtægtens artikel 34 og af omsorgspligten, er anlagt et åbenbart urigtigt skøn, at afgørelsen er utilstrækkeligt begrundet samt at væsentlige formkrav er tilsidesat. Ansættelsesmyndigheden har ved vedtagelsen af de anfægtede afgørelser navnlig ikke overholdt de frister, der er fastsat i vedtægtens artikel 34, og har bl.a. ikke sørget for at sikre, at sagsøgeren fik normale prøvebetingelser.

Det andet anbringende er, at Domstolens Klageudvalg har gjort sig skyldig i magt- og procedurefordrejning.

Det tredje anbringende er, at principperne om god forvaltningsskik og god ledelse samt retten til kontradiktion er tilsidesat.

____________