Language of document :

22. septembril 2006 esitatud hagi - Krčová versus Euroopa Kohus

(Kohtuasi F-112/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Erika Krčová (Trnava, Slovakkia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Kohus

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Kohtu 18. oktoobri 2005. aasta otsus vabastada hageja katseaja lõppedes teenistusest ning vajalikul määral ka Euroopa Kohtu 16. septembri 2005. aasta otsus, millega pikendati tema katseaega 2 kuu võrra alates 1. augustist 2005, ja 12. septembri 2005. aasta otsus, millega kinnitati karjääriarengu aruanne, milles soovitati hageja teenistusest vabastada.

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hagi toetuseks esitab hageja kolm väidet, millest esimene tugineb personalieeskirjade artikli 34 rikkumisele, ametnike huvidega arvestamise kohustuse rikkumisele, ilmsele hindamisveale, põhjenduse puudumisele ja menetlusnormide rikkumisele. Nimelt ei järginud ametisse nimetav asutus vaidlustatud otsuseid vastu võttes personalieeskirjade artiklis 34 ettenähtud tähtaegu ega taganud hagejale normaalseid katseaja tingimusi.

Teine väide tugineb võimu ja menetluse kuritarvitamisele Euroopa Kohtu komitee poolt, kelle pädevuses on kaebuste menetlemine.

Kolmas väide tugineb hea halduse ja hea asjaajamise põhimõtete rikkumisele ning kaitseõiguse rikkumisele.

____________