Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 22. septembrī - Krčová pret Tiesu

(lieta F-112/06)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Erika Krčová, Trnava (Slovākija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Tiesa

Prasītājas prasījumi:

atcelt Tiesas 2005. gada 18. oktobra lēmumu atlaist prasītāju no darba pēc pārbaudes laika, ka arī, ja nepieciešams, Tiesas 2005. gada 16. septembra lēmumu par pārbaudes laika pagarināšanu uz diviem mēnešiem jau no 1. augusta un 2005. gada 12. septembra lēmumu, ar ko apstiprina ziņojumu par pārbaudes laiku ar ieteikumu prasītāju atlaist no darba;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatojumam prasītāja norāda uz trim pamatiem, no kuriem pirmais ir saistīts ar Civildienesta noteikumu 34. panta pārkāpumu, pienākuma ņemt vērā ierēdņu intereses neizpildi, acīmredzamu kļūdu vērtējumā, pamatojuma trūkumu, kā arī procesuālo pamatprasību neievērošanu. Iecēlējinstitūcija (AIPN), pieņemot apstrīdētos lēmumus, nav ievērojusi Civildienesta 34. pantā noteiktos termiņus un nav nodrošinājusi prasītājai pārbaudes laikā parastos darba apstākļus.

Otrais pamats ir saistīts ar Tiesas komitejas, kas izskata sūdzības, pilnvaru nepareizu izmantošanu un procedūras neievērošanu.

Trešais pamats ir saistīts ar labas pārvaldības un labas administrēšanas principu pārkāpumu, kā arī tiesību uz aizstāvību neievērošanu.

____________