Language of document :

Beroep ingesteld op 22 september 2006 - Krčová / Hof van Justitie

(Zaak F-112/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Krčová (Trnava, Slowakije) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J. N. Louis en E. Marchal, advocats)

Verwerende partij: Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

Nietig te verklaren het besluit van het Hof van Justitie van 18 oktober 2005 om verzoekster aan het einde van haar proeftijd te ontslaan alsmede, voor zover nodig, het besluit van het Hof van Justitie van 16 september 2005 om haar proeftijd te rekenen vanaf 1 augustus 2005 met twee maanden te verlengen en het besluit van het Hof van 12 september 2005 houdende opstelling van een beoordeling van de proeftijd waarin wordt geconcludeerd tot ontslag van verzoekster;

verweerder te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Tot staving van haar beroep voert verzoekster drie middelen aan, waarvan het eerste is ontleend aan schending van artikel 34 van het Statuut, schending van de zorgplicht, kennelijk onjuiste beoordeling, gebrek aan motivering en schending van essentiële vormvoorschriften. Inzonderheid heeft het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) door de bestreden besluiten de termijnen van artikel 34 van het Statuut niet geëerbiedigd en met name verzoekster geen normale proeftijdvoorwaarden verzekerd.

Het tweede middel is ontleend aan misbruik van bevoegdheid en van procedure door het met de behandeling van klachten belaste comité van het Hof van Justitie.

Het derde middel is ontleend aan schending van de beginselen van goed bestuur en van goed beheer en aan schending van het recht van verweer.

____________