Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 września 2006 r. - Krčová przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości

(Sprawa F-112/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Erika Krčová (Trnava, Słowacja) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji Trybunału Sprawiedliwości z dnia 18 października 2005 r. o rozwiązaniu stosunku pracy ze skarżącą wraz z upływem okresu próbnego, jak również w razie potrzeby, uchylenie decyzji Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 września 2005 r. o przedłużeniu okresu próbnego o dwa miesiące począwszy od dnia 1 sierpnia 2005 r. oraz decyzji z dnia 12 września 2005 r. potwierdzającej sprawozdanie z okresu próbnego i stanowiącej o rozwiązaniu stosunku pracy ze skarżącą;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu swojej skargi skarżąca podnosi trzy zarzuty, z których pierwszy dotyczy naruszenia art. 34 regulaminu pracowniczego, naruszenia obowiązku staranności, oczywistego błędu w ocenie, braku uzasadnienia, jak również naruszenia istotnych wymogów proceduralnych. W szczególności twierdzi, że organ powołujący, wydając zaskarżone decyzje, nie dochował terminów wyznaczonych w art. 34 regulaminu pracowniczego oraz nie zapewnił skarżącej normalnych warunków podczas okresu próbnego.

Drugi zarzut dotyczy nadużycia władzy oraz procedury przez komitet Trybunału Sprawiedliwości odpowiedzialny za rozpatrywanie zażaleń..

Trzeci zarzut dotyczy naruszenia zasad dobrej administracji i dobrego zarządzania, jak również prawa do obrony.

____________