Language of document :

Žaloba podaná 22. septembra 2006 - Krčová/Súdny dvor

(Vec F-112/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Erika Krčová (Trnava, Slovensko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Súdny dvor Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie Súdneho dvora z 18. októbra 2005 o prepustení žalobkyne po skončení jej skúšobnej doby, a ak je potrebné, aj rozhodnutie Súdneho dvora zo 16. septembra 2005 o predĺžení jej skúšobnej doby o dva mesiace od 1. augusta 2005 a rozhodnutie z 12. septembra 2005 o vypracovaní správy o úradníkovi v skúšobnej dobe navrhujúcej prepustenie žalobkyne,

zaviazať žalovaného na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobkyňa uvádza tri žalobné dôvody, z ktorých prvý je založený na porušení článku 34 služobného poriadku, na porušení povinnosti starostlivosti, na zjavne nesprávnom posúdení, na nedostatku odôvodnenia, ako aj na porušení podstatných formálnych náležitostí. Menovací orgán predovšetkým pri prijatí napadnutých rozhodnutí nerešpektoval lehoty stanovené v článku 34 služobného poriadku a najmä sa nesnažil zabezpečiť žalobkyni riadne podmienky vykonania skúšobnej doby.

Druhý žalobný dôvod je založený na zneužití právomoci a postupu, ktorého sa Výbor Súdneho dvora pre vybavovanie sťažností dopustil.

Tretí žalobný dôvod je založený na porušení zásad správneho úradného postupu a riadnej správy, ako aj na porušení práva na obranu.

____________