Language of document :

Beroep ingesteld op 29 september 2006 - Bouis e.a. / Commissie

(Zaak F-113/06)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Didier Bouis (Overijse, België) en anderen (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

vast te stellen dat artikel 13 van de Algemene uitvoeringsbepalingen van artikel 45 van het Statuut onwettig is;

nietig te verklaren de lijst van verdiensten alsmede de lijst van de in het kader van de bevorderingsronde 2005 naar de rang A*13 bevorderde ambtenaren, voor zover verzoekers' namen daarop niet voorkomen;

nietig te verklaren de besluiten om verzoekers voorlopige voorrangspunten toe te kennen, voor zover het daarbij gaat om niet meer dan één punt per jaar diensttijd in rang met een maximum van 7 punten, zonder dat daarbij rekening is gehouden met de werkelijke verdiensten;

nietig te verklaren de besluiten om verzoekers noch de voorrangspunten te verlenen die zijn toegekend door de directeuren en de directeuren-generaal, noch die welke zijn toegekend door de bevorderingscomités, met name ter erkenning van de taken die zij in het belang van de instelling voor de bevorderingsjaren 2003 en 2004 hebben verricht;

de verwerende partij te verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter onderbouwing van hun beroep stellen verzoekers dat de bestreden besluiten indruisen tegen de strekking van artikel 45 van het Statuut, op grond waarvan het tot aanstelling bevoegde gezag de te bevorderen ambtenaren hoofdzakelijk dient te kiezen op basis van een vergelijkende beoordeling van hun verdiensten.

Zij stellen eveneens dat artikel 13 van de Algemene uitvoeringsbepalingen, zoals uitgelegd en toegepast door de Commissie, onwettig is, aangezien het indruist tegen de strekking van de bepaling die het wordt geacht te verduidelijken, alsmede tegen het algemene beginsel van gelijke behandeling en het discriminatieverbod.

____________