Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 29 września 2006 r. - Bouis i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-113/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Didier Bouis (Overijse, Belgia) i inni (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie bezprawności art. 13 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 45 regulaminu pracowniczego;

unieważnienie listy zasług, jak również listy urzędników awansowanych do grupy zaszeregowania A*13 w ramach postępowania w sprawie awansu w 2005 r. w zakresie, w jakim nie zostało w nich ujęte nazwisko skarżących;

uchylenie decyzji o przyznaniu skarżącym przejściowych punktów pierwszeństwa, gdyż ograniczają się one do jednego punktu za rok stażu pracy w grupie zaszeregowania do 7 punktów maksymalnie, a nie uwzględniają rzeczywistych zasług;

uchylenie decyzji o nieprzyznaniu skarżącym punktów pierwszeństwa przyznawanych przez dyrektorów i dyrektorów generalnych, ani punktów przyznawanych przez komitet ds. awansu, w szczególności w uznaniu za zadania wykonane w interesie instytucji w ramach postępowania w sprawie awansu w 2003 r. i w 2004 r.;

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

W uzasadnieniu swojej skargi skarżący podnoszą, że zaskarżone decyzje naruszają zakres art. 45 regulaminu pracowniczego, który zobowiązuje organ powołujący do wyboru urzędników przedstawionych do awansu istotnie na podstawie porównawczej oceny ich zasług.

Podnoszą również, że art. 13 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 45 regulaminu pracowniczego, tak jak jest on interpretowany i stosowany przez Komisję jest bezprawny, gdyż narusza zakres przepisu, który ma precyzować jak również ogólną zasadę równości traktowania oraz niedyskryminacji.

____________