Language of document :

Žaloba podaná 29. septembra 2006 - Bouis a i./Komisia

(Vec F-113/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Didier Bouis (Overijse, Belgicko) a iní (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcov

určiť, že článok 13 Všeobecných vykonávacích ustanovení článku 45 služobného poriadku je protiprávny,

zrušiť zoznam zásluh, ako aj zoznam úradníkov povýšených do platovej triedy A*13 v rámci povyšovania v roku 2005 v rozsahu, v ktorom tento zoznam neobsahuje mená žalobcov,

zrušiť rozhodnutia o pridelení dočasných prioritných bodov žalobcov v rozsahu, v akom sa obmedzujú na jeden bod za rok výkonu služby s maximom 7 bodov bez zohľadnenia skutočných zásluh,

zrušiť rozhodnutia o nepridelení prioritných bodov žalobcom, ktoré sa prideľujú riaditeľom a generálnym riaditeľom, ako aj prioritných bodov, ktoré prideľuje výbor pre povýšenie, najmä za úlohy vykonávané v záujme orgánu v rámci povýšenia v rokoch 2003 a 2004,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobcovia na podporu svojich žalôb uvádzajú, že napadnuté rozhodnutia porušuje článok 45 služobného poriadku, ktorý ukladá menovaciemu orgánu vykonať povýšenie výlučne výberom spomedzi úradníkov, po zhodnotení porovnateľných zásluh úradníkov.

Žalobcovia tiež uvádzajú, že výklad a uplatnenie článku 13 Všeobecných vykonávacích ustanovení článku 45 služobného poriadku Komisiou je protiprávny, keďže porušuje toto ustanovenie, ktoré má upresniť, ako aj porušuje všeobecnú zásadu rovnakého zaobchádzania a zákazu diskriminácie.

____________