Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 4 października 2006 r. - Grunheid przeciwko Komisji

(Sprawa F-35/06)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 143 z 17.6.2006 r.