Language of document :

Kanne 21.7.2006 - Duyster v. komissio

(Asia F-82/06)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Tineke Duyster (Oetrange, Luxemburg) (edustaja: asianajaja W.H.A.M. van den Muijsenbergh)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Vaatimukset

kanne on otettava tutkittavaksi tai, toissijaisesti, se on otettava osittain tutkittavaksi

nimittävän viranomaisen 11.5.2006 tekemä päätös on kumottava valituksen R/91/06 osalta tai, toissijaisesti, päätös on kumottava osittain

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut

edellä esitetyn lisäksi kantaja toistaa asiassa F-18/061 jo esittämänsä vaatimukset.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Asioissa F-51/052 ja F-18/06 kantaja on jo riitauttanut sen, että komissio ensin myönsi hänelle vanhempainloman 1.11.2004-30.4.2005 väliseksi ajaksi ja sitten vahvisti 17.11.2005 päivätyllä kirjeellä vanhempainloman alkamispäiväksi 8.11.2004.

Oltuaan epävarma viimeksi mainitun kirjeen oikeudellisesta luonnehdinnasta kantaja riitautti 13.2.2006 kirjeen sekä valituksella että kanteella (F-18/06). Komissio esitti kanteesta oikeudenkäyntiväitteen ja jätti valituksen tutkimatta 11.5.2006 tekemällään päätöksellä.

Nyt käsiteltävässä asiassa kantaja väittää, että edellä esitetystä seuraa, että 17.11.2005 päivätyn kirjeen sisältämää päätöstä vastaan ei ole olemassa mitään oikeussuojakeinoa ja että kirjeen sisältämien nimittävän viranomaisen toteamusten osalta ei ole mahdollista saada mitään korvausta. Kantajan mukaan tämä on vastoin erityisesti henkilöstösääntöjä sekä yhteisöille ja jäsenvaltioille yhteisiä oikeusperiaatteita.

Tutkimatta jättämistä koskevasta päätöksestä nostamansa kanteen tueksi kantaja vetoaa erityisesti seuraaviin seikkoihin: i) päätös perustuu virheellisiin tosiseikkoihin, ii) henkilöstösääntöjen 90 artiklan sisältöä ja tarkoitusta on rikottu, iii) päätökseen sisältyy ristiriitaisuuksia, iv) päätös ei ole selkeä, ja se on tehty huolimattomasti, v) henkilöstösääntöjen 24 ja 25 artiklan sisältöä ja tarkoitusta on rikottu, vi) tutkittavaksi ottamista koskevaa oikeuskäytäntöä on rikottu, vii) komission toiminnan takia 17.11.2005 päivätyn kirjeen oikeudellinen luonnehdinta on epävarma, viii) suhteellisuusperiaatetta, luottamuksensuojan periaatetta, yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, oikeusvarmuuden periaatetta ja intressien vertailun periaatetta on loukattu, työnantajan tiedonantovelvollisuutta on laiminlyöty, oikeutta muutoksenhakukeinoihin on loukattu sekä laillisuusperiaatetta ja hyvän hallinnon periaatetta on loukattu, ix) asiassa ei ole esitetty näyttöä siitä, että nimittävä viranomainen olisi todennut, että kantajan esittämä vaatimus sisältyy jo asiaan F-51/05.

Asiakysymyksen osalta kantaja vetoaa perusteisiin, jotka ovat hyvin samankaltaisia kuin ne perusteet, joihin hän on vedonnut asiassa F-18/06.

____________

1 - EUVL C 154, 1.7.2006.

2 - EUVL C 217, 3.9.2005 (alun perin asia rekisteröitiin Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa numerolla T-249/05 ja siirrettiin sitten Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen 15.12.2005 annetulla määräyksellä).