Language of document :

Talan väckt den 21 juli 2006 - Duyster mot kommissionen

(Mål F-82/06)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Tineke Duyster (Oetrange, Luxemburg) (ombud: advokaten W.H.A.M. van den Muijsenbergh)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

uppta talan till sakprövning eller, i andra hand, uppta delar av talan till sakprövning,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 11 maj 2006 i den del det avser klagomål R/91/06 eller, i andra hand, delvis ogiltigförklara beslutet, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Dessutom framställer svaranden samma yrkanden som de som hon redan framställt i mål F-18/061.

Grunder och huvudargument

Sökanden har i samband med mål F-51/052 och mål F-18/06 redan ifrågasatt den omständigheten att kommissionen ansett henne som varande föräldraledig under perioden den 1 november 2004 till den 30 april 2005 och sedan, genom skrivelse av den 17 november 2005, fastställt föräldraledighetens början till den 8 november 2004.

Eftersom sökanden hade tvivel om hur den sistnämnda skrivelsen skulle kvalificeras i rättsligt hänseende, angrep hon skrivelsen genom att den 13 februari 2006 inlämna klagomål och genom att väcka talan (F-18/06). Kommissionen har i det målet framställt en invändning om rättegångshinder, och har vidare genom beslut av den 11 maj 2006 fastställt att klagomålet inte kan tas upp till prövning.

I förevarande mål gör sökanden gällande att det följer av det ovannämnda att det inte finns några rättsmedel att tillgripa mot det beslut som delgavs i skrivelsen av den 17 november 2005 och att någon rätt till skadestånd inte kan grundas på tillsättningsmyndighetens uttalanden i denna skrivelse. Detta förhållande strider bland annat mot tjänsteföreskrifterna och de rättsliga principer som är gemensamma för medlemsstaterna och gemenskaperna.

Sökanden åberopar till stöd för sin talan mot beslutet att klagomålet inte kan tas upp till prövning, bland annat i) att detta beslut grundats på felaktiga omständigheter, ii) att ordalydelsen och syftet med artikel 90 i tjänsteföreskrifterna har åsidosatts, iii) att beslutet är motsägelsefullt, iv) att beslutet inte är klart och tydligt och att det vittnar om vårdslöshet, v) att ordalydelsen och syftet med artiklarna 24 och 25 i tjänsteföreskrifterna har åsidosatts, vi) att domstolens rättspraxis beträffande frågan om upptagande till sakprövning har åsidosatts, vii) den osäkra situation som kommissionen skapat vad gäller kvalificeringen i rättsligt hänseende av skrivelsen av den 17 november 2005, viii) att proportionalitetsprincipen, principen om berättigade förväntningar, principerna om likabehandling och rättsäkerhet har åsidosatts, samt att principen om intresseavvägning, arbetsgivarens informationsskyldighet, rätten till ett rättsmedel, legalitetsprincipen och principen om god förvaltning har åsidosatts, och ix) att tillsättningsmyndigheten saknar bevis för påståendet att innehållet i sökandens begäran redan är föremål för prövning i mål F-51/05.

Sökanden åberopar, vad gäller prövningen i sak, grunder som är mycket lika de som vederbörande åberopat i mål F-18/06.

____________

1 - EGT C 154, 1.7.2006.

2 - EGT C 217, 3.9.2005 (mål som inledningsvis var registrerat vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under målnummer T-249/05 och överfördes till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut den 15.12.2005).