Language of document :

28. juuli 2006 esitatud hagi - Pantalis versus komisjon

(Kohtuasi F-88/06)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Ioannis Pantalis (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid N. Korogiannakis ja N. Keramidas)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse 18. aprilli 2006. aasta otsus osas, mis puudutab a) ametisse nimetava asutuse kaudset keeldumist kohandada hageja töötasu vastavalt personalieeskirjadele, seoses sellega, et ta on ülalpeetava lapse üks hooldaja, b) ametisse nimetava asutuse keeldumist hüvitada vastavalt personalieeskirjadele lapse sõidukulud hageja päritolukohta;

Mõista need summad välja a posteriori ja koos lisandunud intressidega;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Hageja, kes on üks hooldaja lapsele, kelle ema on samuti Euroopa Ühenduste ametnik, taotles tagasipöördumisel Brüsselisse pärast töölähetust väljaspool Euroopat lapsega seotud toetuste ja hüvitiste väljamaksmist. Toimikut käsitlenud ametnik nõudis käesolevas asjas endiste abikaasade vahelise hageja õiguste ümberkorraldamise kohta tehtud kokkuleppe originaali esitamist. Kuna see kokkulepe oli esitatud ainult elektrooniliselt, ei rahuldanud ametnikud hageja nõudeid.

Oma hagi toetuseks viitab hageja personalieeskirjade artikli 67 ja VII lisa artiklite 7 ja 8 rikkumisele nagu seda on tõlgendatud kohtupraktikas. Ta märgib eriti, et ametnike kaalutlusõigus ei ole piiramatu ja neil on kohustus kinni pidada hea halduse ja proportsionaalsuse põhimõtetest. Samuti peavad nõutud tõendid olema otseselt seotud taotletud väljamaksega ja nendele peab olema viidatud kohaldatavates sätetes või need peavad olema absoluutselt vajalikud väljamaksmisele kuuluva summa kindlaksmääramiseks.

____________