Language of document :

Prasība, kas celta 2006. gada 28. jūlijā - Pantalis pret Komisiju

(lieta F-88/06)

Tiesvedības valoda - grieķu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ioannis Pantalis, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - N. Korogiannakis un N. Keramidas, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

atcelt iecēlējinstitūcijas 2006. gada 18. aprīļa lēmumu, tajā daļā, kas attiecas a) uz iecēlējinstitūcijas netieši izteiktu atteikumu pielāgot prasītāju algu atbilstoši Civildienesta noteikumiem par apgādībā esoša bērnu, kurš ir tā daļējā aprūpē b) uz iecēlējinstitūcijas atteikumu maksāt bērna ceļa izdevumus uz prasītāja izcelsmes vietu atbilstoši Civildienesta noteikumiem;

piespriest iepriekš minēto summu samaksu a posteriori ar procentiem;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasītājs, Komisijas ierēdnis, kura daļējā aprūpē ir bērns, kura māte arī ir Eiropas Kopienu ierēdne, atgriežoties Briselē pēc perioda, kurā viņš strādāja ārpus Eiropas, lūdza, lai viņam tiek samaksāti ar bērnu saistītie pabalsti un priekšrocības. Lietu izskatošais ierēdnis pieprasīja iesniegt agrāko laulāto paziņojuma par vienošanos attiecībā uz prasītāja tiesību grozīšanu oriģinālu. Tā kā šis paziņojums tika iesniegts tikai pa elektronisko pastu, administrācija prasītāja prasījumus nepieņēma.

Pamatojot savu prasību, prasītājs atsaucas uz Civildienesta noteikumu 67. panta un Civildienesta noteikumu VII pielikuma 7. un 8. panta, kā tie ir interpretēti judikatūrā, pārkāpumu. Tas it īpaši uzskata, ka administrācijas rīcības brīvība nav neierobežota un ka tai ir jāievēro labas pārvaldības un samērīguma principu. Tāpat pieprasītajiem pamatojošiem dokumentiem ir jābūt tieši saistītiem ar prasīto maksājumu un paredzētiem piemērojamās tiesību normās, vai arī tiem ir jābūt obligāti vajadzīgiem maksājamās summas noteikšanai.

____________